Adresy internetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adresy internetowe - strona 1 Adresy internetowe - strona 2

Fragment notatki:

Adresy internetowe Adresy Internetowe wykorzystywane s ą do identyfikacji komputerów podł ą czonych do Internetu (hostów). Wyst ę puj ą one pierwotnie w systemie numerycznym a wtórnie i równolegle w systemie słownym, czyli domenowym. Domeny internetowe składaj ą si ę z nazw zapisanych w postaci ci ą gów liter i cyfr. Nazwy wchodz ą ce w skład domen oddzielone s ą od siebie kropkami i odpowiadaj ą poszczególnym poziomom domenowym. Jako takie pełni ą funkcj ę odró ż niaj ą ce. Ka ż da nazwa domeny musi by ć zarejestrowana w jednym unikalnym rejestrze, odpowiadaj ą cym poziomowi danej domeny, na którym mo ż e wyst ę powa ć tylko raz. Dlatego nazwy domen rejestrowane s ą na zasadzie kto pierwszy ten lepszy (first come, first served). W praktyce w nazwach domen rejestruje si ę najcz ęś ciej nazwy podmiotów, w tym przedsi ę biorstw oraz przedmiotów, w tym zwłaszcza produktów, jako znaki towarowe. Tym samym adresy internetowe stanowi ą narz ę dzia: lokalizacji i identyfikacji stron WWW, umo ż liwiaj ą cych prezentacje informacji oraz skrzynek email( owych), pozwalaj ą cych na wymian ę korespondencji elektronicznej (s ą u ż ywane analogicznie do adresów poczty tradycyjnej), indywidualizacji i odró ż niania podmiotów prowadz ą cych za po ś rednictwem Internetu swoj ą działalno ść oraz towary i usługi oferowane poprzez Internet (s ą u Ŝ ywane jak znaki towarowe i oznaczenia przedsi ę biorstw). Adresy internetowe funkcjonuj ą jako: adresy e-mail - adresy poczty elektronicznej (zwane adresami e-mailowymi, adresami elektronicznymi), zło ż one w schemacie: u Ŝ ytkownik@domena , gdzie cz ęść pierwsza to identyfikator u ż ytkownika (user name), a cz ęść druga to adres domeny sieciowej lub komputera, adresy WWW - adresy stron HTML (zwane adresami URL, adresami domenowymi), zawieraj ą ce: nazw ę protokołu - http. nazw ę hosta - www, domen ę trzeciego i kolejnych poziomów, domen ę drugiego poziomu - subdomen ę , domen ę pierwszego poziomu - domen ę najwy ż szego poziomu. Adres Internetowy, inaczej adres IP (Internet Protokol) jest zapisywany faktycznie w postaci szeregu cyfr (adres numeryczny - Internet-numer lub IP-numer), na który nakładany jest równolegle zapis słowny, składaj ą cy si ę z wyrazów i skrótów (adres domenowy - Internet Domain Names). Ka ż dy komputer w sieci Internet posiada wi ę c niepowtarzalny numeryczny adres IP, który zło ż ony jest z szeregu liczb jednoznacznie go identyfikuj ą cych. Adresom numerycznym odpowiadaj ą słowne adresy domenowe, zamieniane automatycznie na adresy numeryczne

(…)

… zarządzającą
Internetem, odpowiedzialną za nadzór nad funkcjonowaniem systemu domen. Do jej zadań należy przede wszystkim
koordynacja polityki w zakresie przydziału: domen Internetowych, adresów numerycznych IP, parametrów
protokołów i numerów portów. Natomiast bezpośrednim administrowaniem systemem domen DNS zajmuje się
IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Z kolei krajowymi TLD zarządzają odpowiednie…
… indywidualnie, nazwy własne jako domeny trzeciego i kolejnych poziomów.
Optymalny adres domenowy powinien być krótki i związany z treścią strony Internetowej, którą identyfikuje, aby
był efektywny i łatwy w użyciu. Każdy adres domenowy zawiera minimum dwa poziomy nazw:
pierwszego poziomu - Top-level Domain Name (TLD), występujące jako domeny ogólne (generic TLDs) i
krajowe (country code TLDs), drugiego poziomu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz