Środki komunikacji elektronicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki komunikacji elektronicznej - strona 1 Środki komunikacji elektronicznej - strona 2

Fragment notatki:

Ś rodki komunikacji elektronicznej Tym, co wyró ż nia elektroniczne czynno ś ci prawne i urz ę dowe od dokonywanych tradycyjnie, jest tak ż e elektroniczny i sieciowy zarazem sposób składania (udost ę pniania, przekazywania, dor ę czania, przesyłania, transmitowania) składaj ą cych si ę na nie o ś wiadcze ń woli i wiedzy. Dokonywanie czynno ś ci prawnych, przez wymian ę danych w postaci elektronicznej pomi ę dzy systemami informatycznymi i za pomoc ą sieci teleinformatycznych, stanowi faktyczn ą i decyduj ą c ą podstaw ę wyodr ę bnienia elektronicznego obrotu prawnego, rzutuj ą c ą na jego odmienno ść od obrotu tradycyjnego. Termin „ ś rodki komunikacji elektronicznej” bywa w ustawodawstwie, orzecznictwie i doktrynie zast ę powany okre ś leniami: ś rodki elektronicznego komunikowania si ę na odległo ść , elektroniczne ś rodki porozumiewania si ę na odległo ść , informatyczne ś rodki komunikacyjne, informatyczne systemy komunikacyjne, systemy transmisji danych, komputerowe systemy wymiany informacji, elektroniczne systemy ł ą czno ś ci, sieci teleinformatyczne, cyfrowe sieci komunikacyjne, systemy i sieci teleinformatyczne, elektroniczny przekaz danych, elektroniczna wymiana danych, elektroniczna transmisja danych, infrastruktura informatyczna, infrastruktura teleinformatyczna, infrastruktura telekomunikacyjna, media komunikacji elektronicznej, urz ą dzenia teleinformatyczne, elektroniczne narz ę dzia wymiany danych, urz ą dzenia cyfrowej transmisji danych. Ś rodek komunikacji elektronicznej, zgodnie z legaln ą definicj ą zawart ą w art.2 pkt 5 u. ś .u.d.e., to rozwi ą zania techniczne, w tym urz ą dzenia teleinformatyczne i współpracuj ą ce z nimi narz ę dzia programowe: umo ż liwiaj ą ce indywidualne porozumiewanie si ę na odległo ść , wykorzystuj ą ce transmisj ę danych mi ę dzy systemami teleinformatycznymi. Ś rodkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu u. ś .u.d.e., s ą wi ę c: poczta elektroniczna, wraz z zał ą czanymi do niej dokumentami, a w tym stronami internetowymi, telefon komórkowy w zakresie przesyłu wiadomo ś ci SMS i MMS oraz pagery, komunikatory internetowe (IRC, Gadu-Gadu, Skype i Chat) i inne rozwi ą zania techniczne oparte o sie ć Internet, tj. grupy dyskusyjne lub czat, inne ś rodki techniczne, które jeszcze nie s ą znane lub stosowane, a spełniaj ą kryteria zawarte w definicji. Natomiast do ś rodków tych nie zaliczaj ą si ę ogólnodost ę pne strony internetowe, ze wzgl ę du na to, ż e nie umo ż

(…)

… technicznego za środek komunikacji
elektronicznej jest elektroniczne przetwarzanie danych. Niezbędne jest także uwzględnienie sposobu jego użycia.
Środki komunikacji elektronicznej nalezą do środków przekazywania informacji. Tym, co je wyróżnia jest
elektroniczne przetwarzanie danych, jak np. w sieciach komputerowych oraz w sieciach telefonii bezprzewodowej.
Często jednak nie jest możliwe jednoznaczne…
… jest uwzględnienie:
sposobu elektronicznego przetwarzania danych, co ma miejsce także do przekazywania rozmów telefonicznych
w telefonii komórkowej stosującej technologie cyfrowe,
sposobu w jaki dany środek został użyty, który może polegać jedynie na bieżącym przesyłaniu danych
kodowanych z postaci głosowej i dekodowanych znów na postać głosową.
Środki komunikacji elektronicznej umożliwiają przekazywanie danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz