Środki komunikacji elektronicznej a elektroniczne nośniki informacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki komunikacji elektronicznej a elektroniczne nośniki informacji - strona 1

Fragment notatki:

Ś rodki komunikacji elektronicznej a elektroniczne no ś niki informacji Generalnie i nieco schematycznie można powiedzieć, że przetwarzanie danych w postaci elektronicznej, a
tym samym związanych z nimi informacji elektronicznych, obejmuje ich wytwarzanie (zapis na ENI) oraz ich
przekazywanie (teletransmisję poprzez ŚKE). Podstawowa dla elektronicznego obrotu prawnego kategoria
informacji elektronicznej została zdefiniowana w art.2 MLEC. W świetle tego przepisu jest nią informacja
wytworzona, przechowywana i przesyłana za pomocą elektronicznych, optycznych lub analogowych środków
przekazu. Z definicji tej można wyprowadzić inną, niż wyżej sformułowaną, definicję środków komunikacji
elektronicznej, którymi są elektroniczne, optyczne lub analogowe środki przekazu, dzięki którym informacja może
zostać wytworzona i przesłana na odległość. Wynika stąd, że do kategorii ŚKE nie zaliczają się dyskietki, dyski CD i
DVD oraz inne statyczne środki zapisu elektronicznego. Dla przesłania zapisanej na nich informacji konieczne jest
bowiem przesłanie tych nośników za pomocą tradycyjnych sposobów komunikowania się.
Wykorzystanie w obrocie prawnym ENI i ŚKE do utrwalania i przekazywania informacji, oznacza ich
użycie do:
wyrażania i składania oświadczeń woli i wiedzy, a tym samym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w
stosunkach cywilno-prawnych,
formułowania i kierowania pism urzędowych i procesowych, a tym samym do prowadzenia spraw, zwłaszcza w
toku postępowania administracyjnego.
Odpowiednio do powyższych stwierdzeń należałoby wyróżnić elektroniczny obrót prawny:
w sensie węższym - jako obrót prawny oparty o wykorzystanie wymiany informacji ŚKE,
w sensie szerokim - jako obrót prawny oparty o wykorzystanie do wymiany informacji ŚKE oraz ENI.
W pierwszym przypadku ENI są wykorzystywane jedynie do wytwarzania i utrwalania informacji. To jednak nie
wpływa na specyfikę wymiany prawnej i nie wymaga szerszej uwagi. Dopiero użycie ŚKE do wymiany informacji,
co ma miejsce w drugim przypadku, cechuje się specyfiką wymagającą odpowiednich regulacji i właściwej
interpretacji.
Z kolei terminy ŚKE i IND nie są całkowicie rozłączne. Ten ostatni bowiem może być, zgodnie z art.3 pkt 1
u.i.d.p.r.z.p., także urządzeniem informatycznym w rozumieniu art.2 pkt 5 u.ś.u.d.e., jak np. serwer pełniący rolę
hostu. Na rozróżnienie pomiędzy ŚKE i IND wyraźnie wskazuje art.16 ust.1 u.i.d.p.r.z.p., który stanowi że podmiot
administracji publicznej powinien zapewnić wymianę informacji również w formie elektronicznej poprzez wymianę
dokumentów związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu IND lub


(…)

… art.28b. ust.1. u.o.a.n. stanowiąc, iż dzienniki urzędowe,
zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych albo zawarte w nich
akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się:
nieodpłatnie poprzez środki komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o usługach świadczonych
drogą elektroniczną,
odpłatnie za pomocą informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji.
W tym celu Minister właściwy do spraw informatyzacji określi ma, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczne, jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej i informatyczne nośniki danych używane
do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i
zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów…
… elektronicznych nośników
statycznych i elektronicznych kanałów dynamicznych. W świetle powyższych określeń ustawowych, ŚKE obejmuje
całą infrastrukturę informatyczną i teleinformatyczną, służącą do wytwarzania, przetwarzania i transmitowania
danych, zaś ENI i IND odnoszą się jedynie do materiałów służących do utrwalania, przechowywania i ręcznego
przenoszenia danych.
Rozróżnienia pomiędzy ŚKE oraz IND dokonuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz