Informatyczny nośnik danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyczny nośnik danych - strona 1

Fragment notatki:

Informatyczny no ś nik danych Obok określenia „elektroniczny nośnik informacji” stosowanego na gruncie regulacji cywilno-prawnych, na
gruncie regulacji administracyjno-prawnych wprowadzony został termin „informatyczny nośnik danych”. Obydwa
określenia odwołują się do statycznie pojętego nośnika jako miejsca, na którym lub w którym utrwalane są i
utrzymywane treści poznawcze jako informacje zawarte w danych. Tym samym zapis danych w postaci
wydzielonych ciągów znaków alfanumerycznych jest zarazem zapisem związanej z nimi informacji. Użyta zaś do
tego celu technologia informatyczna opiera się o wykorzystanie zaobserwowanych prawidłowości i opracowanych
rozwiązań z dziedziny elektroniki.
Zgodnie z art.3 pkt 1 u.i.d.p.r.z.p., informatyczny nośnik danych (IND) to materiał lub urządzenie służące
do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej. Tak pojęty IND
cechuje objęcie swoim zakresem:
tworzywa magnetycznego, optycznego lub magneto-optycznego służącego do zapisu danych oraz narzędzi, za
pomocą których zapis jest dokonywany,
obydwu technik zapisu w postaci elektronicznej, tj. cyfrowej (opartej o numeryczne kodowanie danych) oraz
analogowej (opartej na odzwierciedlaniu fizycznej postaci).
W celu przezwyciężania wspomnianych trudności interpretacyjnych wynikających z wielości stosowanych w
systemie prawa pojęć dla oznaczenia tych samych lub podobnych zjawisk i obiektów, przepisy u.i.d.p.r.z.p.
rozciągają sprecyzowane w nich rozumienie IND na całokształt unormowań administracyjno-prawnych dotyczących
informatyzacji. W myśl art.61 ust.1 pkt 1 u.i.d.p.r.z.p., ilekroć w przepisach dotyczących informatyzacji zawartych w
odrębnych ustawach jest mowa o:
elektronicznym nośniku informacji,
elektronicznym nośniku informatycznym,
elektronicznym nośniku danych,
komputerowym nośniku informacji,
komputerowym nośniku danych,
nośniku elektronicznym,
nośniku magnetycznym,
nośniku informatycznym,
nośniku komputerowym,
należy przez to rozumieć, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, informatyczny nośnik danych. M.Butkiewicz
wskazuje, że zawarta w ustawie o informatyzacji definicja IND znajduje zastosowanie, gdy:
dany zwrot został zamieszczony w przepisach obowiązujących od dnia wejścia w życie u.i.d.p.r.z.p., z tą
bowiem chwilą ustawodawca powinien bardziej rygorystycznie przestrzegać jednolitości nomenklatury,
dany zwrot został zawarty w przepisie dotyczącym zagadnień informatyzacji, jak np. w przypadku art.125 §2
k.p.c., który dotyczy możliwości wnoszenia pism sądowych drogą elektroniczną,


(…)

…:
infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
technologii i technik informacyjnych oraz standardów informatycznych;
informatyzacji administracji rządowej i samorządowej;
wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;
edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych;
zastosowań informatyki w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności w gospodarce, bankowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz