Środki porozumiewania się na odległość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki porozumiewania się na odległość - strona 1 Środki porozumiewania się na odległość - strona 2

Fragment notatki:

Środki porozumiewania się na odległość W zwi ą zku z tym, ż e EOP polega na elektronicznym komunikowaniu prawnie doniosłych informacji, w swym podstawowym sensie sprowadza si ę do wymiany elektronicznych o ś wiadcze ń woli i wiedzy pomi ę dzy uczestnikami znajduj ą cymi si ę najcz ęś ciej w ró ż nych miejscach i kontaktuj ą cymi si ę w tym samym albo ró ż nym czasie. EOP stanowi zasadniczo wymian ę prawn ą na odległo ść . Nie ka ż de jednak porozumiewanie si ę na odległo ść przebiega z wykorzystaniem Ś KE, a zarazem nie ka ż dy obrót prawny na odległo ść przybiera posta ć EOB. W systemie prawa polskiego, wzorem rozwi ą za ń zawartych w prawie europejskim, na ś rodki techniczne umo ż liwiaj ą ce komunikowanie si ę na odległo ść składaj ą si ę : ś rodki komunikacji elektronicznej ( Ś KE), których zakres jest ograniczony do zindywidualizowanej transmisji danych w postaci elektronicznej, ś rodki porozumiewania si ę na odległo ść ( Ś PO), których zakres jest szeroki i obejmuje wszelkie elektroniczne i nieelektroniczne sposoby zindywidualizowanego porozumiewania si ę . Środki porozumiewania się na odległość , zgodnie z definicj ą legaln ą zawart ą w art.6 ust.1 u.o.n.p.k., to w szczególno ś ci drukowane lub elektroniczne formularze zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listy seryjne w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowe z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogi, telefon, telefaks, radio, telewizja, automatyczne urz ą dzenia wywołuj ą ce, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna lub inne ś rodki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o ś wiadczeniu usług drog ą elektroniczn ą . Ka ż de zatem urz ą dzenie komunikacyjne nale ż y do kategorii ś rodków porozumiewania si ę na odległo ść , ale tylko niektóre z nich zawsze, a niektóre tylko w pewnych sytuacjach, mog ą by ć kwalifikowane jako Ś KE. Przykładem tego ostatniego przypadku jest telefon komórkowy jako: Ś PO - ilekro ć jest u ż ywany do prowadzenia rozmów lub pozostawiania wiadomo ś ci, Ś KE - tylko, je ś li jest wykorzystywany do przesyłu danych SMS, MMS, WAP lub e-mail. Wyró ż ni ć wi ę c nale ż y dwa rodzaje technik komunikowania si ę na odległo ść zwanych Ś PO, obejmuj ą ce tradycyjne (analogowe) oraz nowoczesne (cyfrowe) ś rodki komunikacji. Tylko tym ostatnim przysługuje ustawowe okre ś lenie Ś KE.

(…)

…. Nie każde jednak porozumiewanie się na odległość
przebiega z wykorzystaniem ŚKE, a zarazem nie każdy obrót prawny na odległość przybiera postać EOB.
W systemie prawa polskiego, wzorem rozwiązań zawartych w prawie europejskim, na środki techniczne umożliwiające komunikowanie się na odległość składają się:
środki komunikacji elektronicznej (ŚKE), których zakres jest ograniczony do zindywidualizowanej…
… lub zaadresowanego, listy
seryjne w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowe z wydrukowanym formularzem zamówienia,
reklamy w postaci elektronicznej, katalogi, telefon, telefaks, radio, telewizja, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna lub inne środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Każde zatem…
… transmisji
danych w postaci elektronicznej,
środki porozumiewania się na odległość (ŚPO), których zakres jest szeroki i obejmuje wszelkie elektroniczne i
nieelektroniczne sposoby zindywidualizowanego porozumiewania się.
Środki porozumiewania się na odległość, zgodnie z definicją legalną zawartą w art.6 ust.1 u.o.n.p.k., to w
szczególności drukowane lub elektroniczne formularze zamówienia niezaadresowanego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz