System teleinformatyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System teleinformatyczny - strona 1 System teleinformatyczny - strona 2

Fragment notatki:

System teleinformatyczny Obok terminu „system informatyczny”, przepisy prawa cywilnego i administracyjnego, odwołuj ą si ę tak ż e do innego podobnego terminu, jakim jest „system teleinformatyczny”. U ż ywany jest on zwykle, gdy regulowana jest transmisja danych za pomoc ą Ś KE. Do terminu „system teleinformatyczny” odwołuj ą si ę definicje legalne: Ś KE w art.2 ust.5 u. ś .u.d.e., czyni ą c to w sposób bezpo ś redni, Ś PO w art.6 ust.1 u.o.n.p.k., czyni ą c to w sposób po ś redni. Ma on swoje dwie definicje legalne, zawarte w maj ą cych tu zastosowanie przepisach o ś wiadczeniu usług drog ą elektroniczn ą oraz w przepisach o ochronie informacji niejawnych. System teleinformatyczny , w ś wietle art.2 pkt 3 u. ś .u.d.e., to zespół współpracuj ą cych ze sob ą urz ą dze ń informatycznych i oprogramowania, zapewniaj ą cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak ż e wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, za pomoc ą wła ś ciwego dla danego rodzaju sieci urz ą dzenia ko ń cowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Definicja powy ż sza odwołuje si ę do terminologii stosowanej obecnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne. Dotyczy to poj ę cia sieci telekomunikacyjnej oraz poj ę cia urz ą dzenia ko ń cowego. Telekomunikacja jest dziedzin ą nauki i techniki zajmuj ą c ą si ę przekazem informacji na odległo ść za pomoc ą sygnałów elektromagnetycznych, z wykorzystaniem ró ż norodnych dróg przesyłowych (ł ą czy): przewodowych, ś wiatłowodowych, czy radiowych oraz ró ż norodnych sygnałów transportowych (impulsów): analogowych, czy cyfrowych. Obejmuje ona równie ż radiolokacj ę , radionawigacj ę i radiogonometri ę . Sie ć telekomunikacyjna za ś jest rozbudowanym ale spójnym systemem nawi ą zywania ł ą czno ś ci tekstowej, telefonicznej, radiowej i telewizyjnej. Obejmuje ona ró ż norodne sieci telefoniczne, telegraficzne, teleinformatyczne, telewizyjne, radiofoniczne, radiokomunikacji ruchomej i satelitarnej. Sie ć telekomunikacyjna , w rozumieniu art.2 pkt 35 u.P.t., to systemy transmisyjne oraz urz ą dzenia komutacyjne lub przekierowujące , a tak ż e inne zasoby, które umo ż liwiaj ą nadawanie, odbiór lub transmisj ę sygnałów za pomoc ą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych ś rodków wykorzystuj ą cych energi ę elektromagnetyczn ą , niezale ż nie od ich rodzaju. Do ś wiadczenia powszechnie dost ę pnych usług telekomunikacyjnych słu ż y publiczna sie ć telekomunikacyjna. Obejmuje ona urz ą dzenia i linie telekomunikacyjne,

(…)

… stała obejmuje centrale PBX zapewniające łączność
wewnętrzną i zewnętrzną, oraz usługi jak np. poczty głosowej (audix) oraz CTI (Computer Telephone integration),
dołączane do sieci publicznych za pomocą miejskich linii analogowych lub linii cyfrowych ISDN.
Urządzenie telekomunikacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 46 u.P.t., to urządzenie elektryczne lub
elektroniczne przeznaczone do zapewniania…
… danych
pomiędzy nim a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej, to ma dodatkowo obowiązek:
zapewnić, aby ten system teleinformatyczny, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych,
publikować w BIP lub udostępniać w inny sposób zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym
tego systemu teleinformatycznego: struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz