Gramatyka historyczna

note /search

Ewolucja polskiego systemu fleksyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2121

EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU FLEKSYJNEGO System staropolski Kształtowanie się nowych typów odmiany rzeczownikowej Polszczyzna z epoki przedpiśmiennej wyniosła tendencję zmniejszania liczby odziedziczonych z prasłowiańszczyzny typów odmiany rzeczownika i jej uproszczenia. Dzieje się to przez wyrównyw...

Ewolucja polskiego systemu składniowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU SKŁADNIOWEGO DOBA STAROPOLSKA Istnieje zachowawczość konstrukcji odziedziczonej z epoki przedpolskiej i przedpiśmiennej. Najważniejsze archaizmy i innowacje: związek podmiotu i orzeczenia - tendencja do przekształcania konstrukcji z orzecznikiem w rodzaju żeńskim, który...

Ćwiczenia z fleksji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4424

ĆWICZENIA Z FLEKSJI Podane we fragmencie formy wyrazowe przyporządkuj do odpowiednich leksemów, a odpowiadające im jednostki słownikowe do kategorii gramatycznych. „ Zobaczyłem bardzo wiele egzemplarzy książek. Fascynujące były zwłaszcza te w grubej, twardej oprawie. (…) Dziwne stanowisko zajęły st...

Czas przeszły złożony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1295

CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY składa się z imiesłowu czasu przeszłego czynnego II (tzw. „elowego”, bo zawiera element „l”) oraz słowa posiłkowego być *byti odmienionego w czasie teraźniejszym...

Deklinacja męska: pochodzenie i nominativus

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1449

Fleksja imienna I . Deklinacja męska . Pochodzenie i Nominativus sg. 1. a) Należą do niej dawne, znane z scs. tematy na *-o-s /*-jo-s *-ъ/*-ь typu *vlkъ , *mQžь pol. wilk , mąż b) tematy scs. na *-ŭ-s typu * sūn-ŭ-s synъ pol. syn c) tematy na *-ǐ typu gostь pol. gość d) tematy dawne na -n- (...

Deklinacja zaimków rodzajowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1099

DEKLINACJA ZAIMKÓW RODZAJOWYCH ODMIANA MĘSKA I NIJAKA I ŻEŃSKA W LICZBIE MNOGIEJ Przypadek Rodzaj Końcówka Przykłady Komentarz M męski -i ovi, ti, oni, naši, moji W zakresie rodzaju męskoosobowego dziedziczy końcówkę i//y Do XVII w. występu...

Deklinacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624

DEKLINACJE I II III IV V d. spółgłoskowa -o- twardotematowe -jo- miękkotematowe funkcjonalnie miękkie -u- tw.tem. -a- tw.tem. -ja- mk.tem. -i- mk.tem. miękkie -en- -ęt- -es- -er- -Ъ v - (-ew) r. m : ø r. n : -o, -e kij kilka umownych wyrazów, m.in.: * syn * miód * dom * wierzch * wół...

Ewolucja polskiego systemu fonologicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2226

EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU FONOLOGICZNEGO Doba staropolska System wokaliczny Zasadniczymi dążnościami w dobie staropolskiej były: 1. przekształcanie się różnic iloczasu w różnicę barwy samogłosek e, a, o długie 2. przekształcanie się iloczasu i barwy

Rzeczowniki - deklinacje, końcówki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1064

Przypadek Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba poj. I - o - I - jo - II - u - IV - i - V - n - III - a - III - ja - IV - i - V - r - V - u - I - o - I - jo - V - n - V - nt - V - s - M - Ъ - Ь - Ъ - Ь - y - a - a/i - Ь - i - y - o - e - ę - ę - o D - a - a - u - i - e - y...

Czy nazwa złożona, czyli składająca się z grupy słów, może być podmiot...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Czy nazwa złożona, czyli składająca się z grupy słów, może być podmiotem, bądź orzecznikiem orzeczenia imiennego? Orzeczenie imienne, o którym będzie tu mowa, jest orzeczeniem złożonym składającym się z dwóch różnych członów, czyli z czasownikowego ł ą c z n i k a i o r z e c z n i k a, który jest ...