Systemy bankowe - strona 2

note /search

Czynniki wpływające na rentowność banku - Gospodarka finansowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Czynniki wpływające na rentowność banku Rentowność jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przyc...

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - wniosek kredytowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja Aby uzyskać kredyt przyszły kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy i złożyć go w wybranym przez siebie banku wraz z informacjami (dokumentami) dodatkowymi. Wniosek kredytowy jest więc pisemnym wystąpieniem kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu ...

Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardw UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Standardy europejskie są normami prawa międzynarodowego lub zagranicznego, które muszą być przełożone na język prawa krajowego. Proces ten nosi nazwę harmonizacji prawa, w tym wypadku bankowego. Dostosowanie banków krajowych do standardów ...

Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu - Zabezpieczenie materialne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu Działalność kredytowa banków jest narażona na ryzyko kredytowe , czyli ryzyko terminowego zwrotu przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu łącznie z należnymi bankowi odsetkami. O ograniczeniu ryzyka k...

Systemie bankowy w Polsce po 1989 roku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku . W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i ban...

Podaż i popyt na pieniądz - omówienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz (rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banków, stopa procentowa, operacje otwartego rynku) Polityka pieniężna jest to całokształt rozwiązań i działań podejmowanych w gospodarce narodowej w celu: Zaopatrzenia w środki pieniężne i kredyt jednostk...

Inwestycje kapitałowe banków - Klasyfikacja papierów wartościowych ...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Inwestycje kapitałowe banków Alokacja aktywów oznacza plan inwestowania w różnego rodzaju instrumenty finansowe w celu ochrony zainwestowanego kapitału przed niekorzystnymi czynnikami występującymi na rynku. Budowa portfela polega na ogół na koncepcji przetrzymywania różnorodnych instrumentów finan...

Kapitał własny banku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Kapitały (fundusze) własne banku - wielkość, struktura, znaczenie dla banku Kapitał własny to wyrażone w pieniądzu fundusze własne podmiotu gospodarczego, będące odpowiednikiem majątku stanowiącego jego własność. Jednym z podstawowych wymogów stawianych założycielom banku jest zgromadzenie kapit...

Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw przez banki Proces transformacji ustrojowej i nowe warunki ekonomiczne: uwolnienie cen, urealnienie ceny kredytu, względne otwarcie rynku wewnętrznego dla eksporterów, a przy tym duża nie...