Czynniki wpływające na rentowność banku - Gospodarka finansowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na rentowność banku - Gospodarka finansowa - strona 1 Czynniki wpływające na rentowność banku - Gospodarka finansowa - strona 2 Czynniki wpływające na rentowność banku - Gospodarka finansowa - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na rentowność banku Rentowność jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przychodów, jak też na wielkość i strukturę ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na uzyskiwany wynik finansowy oraz zasady jego podziału.
Wyniki finansowe banków kształtuje pośrednio lub bezpośrednio wiele różnorakich czynników zewnętrznych, niezależnych od banku. Należą do nich:
czynniki o charakterze makroekonomicznym, takie jak:
ogólny stan gospodarki krajowej,
stopa inflacji,
poziom dochodów społeczeństwa itp.
obowiązujący system obciążeń finansowych:
podatkowe - podatek dochodowy od osób prawnych,
niepodatkowe:
o charakterze powszechnym (składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
właściwe tylko i wyłącznie dla banków (obowiązkowe rezerwy gromadzone w NBP oraz wpłaty na realizację funkcji BFG),
instrumenty polityki pieniężnej, stosowane przez Radę Polityki Pieniężnej:
pułapy kredytowe, ograniczających wielkość środków oddawanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców,
obowiązek utrzymywania nieoprocentowanego depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystanych przez banki (i krajowych przedsiębiorców).
Rada Polityki Pieniężnej ma możliwość zastosowania tych instrumentów w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia realizacji polityki pieniężnej.
warunki funkcjonowania i stan rynku usług bankowych, kondycja i zachowania konkurentów, klientów.
Decydujący wpływ na osiągane wyniki banku mają też czynniki wewnętrzne. Można tu wymienić:
środki pieniężne tak własne jak i obce w wystarczającej wysokości i właściwie wykorzystane,
odpowiednia struktura organizacyjna,
organizacja wewnętrzna ułatwiająca zarządzanie środkami pieniężnymi, odpowiednie wyposażenie w systemy analityczne, sprawozdawcze, kontrolne, oraz system podejmowania i przekazywania decyzji,
wyposażenie techniczne dzięki któremu można wdrożyć a potem eksploatować ww. systemy techniczne,
odpowiednio wyszkolony i posiadający odpowiednie predyspozycje zespół pracowniczy.
Wszystkie te dziedziny wywierają istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie banku, a w efekcie na jego efektywność.
Bank komercyjny realizując główny cel, czyli osiąganie i pomnażanie zysku ponosi ryzyko towarzyszące jego działalności. Do najważniejszych rodzajów ryzyka zaliczamy:


(…)

… towarzyszące jego działalności. Do najważniejszych rodzajów ryzyka zaliczamy:
ryzyko utraty płynności,
ryzyko kredytowe,
ryzyko stopy procentowej,
ryzyko walutowe i dewizowe,
ryzyko w obrocie papierami wartościowymi.
Obok tych najczęściej występujących rodzajów ryzyka, banki narażone są też na ryzyko np.: popełnienia błędów przez pracowników, wadliwego działania systemu informatycznego itp.
Występowanie…
…. Wskaźnik rentowności brutto jest syntetyczną miarą rentowności wyrażającą się osiąganiem nadwyżki ponad ponoszony koszt. Jest to wskaźnik uniwersalny, gdyż może być stosowany do każdego podmiotu gospodarczego. W przypadku banku współczynnik zawiera różne jakościowo koszty - koszty odsetkowe, koszty działania i inne. Koszty odsetkowe zależą głównie od otoczenia konkurencyjnego. Koszty działania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz