Podstawy makroekonomii - strona 2

note /search

Funkcja BP - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

WYPROWADZENIE FUNKCJI BP. BP- Bilans Płatniczy Do modelu IS-LM dodajemy wymianę z zagranicą: IS-LM-BP (Model Mundella- Fleminga) Jeśli gospodarka otwarta to mamy wymianę z zagranicą (przepływ pieniądza): - wymiana handlowa (eksport, import) - wymiana kapitałowa (np. inwestycje za granicą) Cał...

Ilościowa teoria pienądza - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 700

ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA. M ∙ V ≡ P ∙ T Podaż pieniądza x prędkość obiegu pieniądza = średni poziom cen x ilość transakcji V- ile jedna złotówka w danym okresie obsłuży transakcji w gospodarce T- możemy utożsamiać z poziomem produkcji (Y) poziom cen jest proporcjonalny do ilości pieniądza w g...

Instrumenty Banku Centralnego-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

Instrumenty Banku Centralnego: - operacje otwartego rynku; BC kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe w celu zwiększenie lub zmniejszenia podaży pieniądza. Jeżeli sprzedaje to zwiększa podaż pieniądza - stopy rezerw obowiązkowych

Pieniądz i jego podaż, popyt i płynność-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Pieniądz to powszechnie akceptowany środek regulowania zobowiązań (środek wymiany, jednostka wartości, przechowywana wartość. Pieniądz definiujemy przez jego funkcje: - środek wymiany- ułatwia wymianę dóbr i usług w gospodarce; - środek przechowywania wartości w czasie (mogą być transportowane w ...

Pierwsze kolokwium-zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Zadanie 1 W poniższej tabeli zostały podane ilości produkowanych dóbr w gospodarce oraz ich ceny dla dwóch wybranych lat:   Rok 1995 Rok 1996 Dobro Ilość Cena Ilość Cena A 10 2 14 3 B 4 5 6 5 C 9 1 12 2 D 6 5 6 6 E 7 3 10 4 Oblicz następujące wielkości (jeżeli jest...

Polityka fiskalna - Fiskalizm

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1974

Polityka fiskalna (budżetowa) Fiskalizm - polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów. Nadmierny fiskalizm - nadmierne opodatkowanie przez państwo. Wy...

Deficyt budżetowy - różnica między przychodami, a wydatkami.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Deficyt budżetowy- różnica między przychodami a wydatkami rządu; przyrost długu Trudności z pomiarem deficytu: a) Metodologiczne - Inflacja- jeżeli przez dłuższy czas jest dodatnia inflacja to deficyt jest przeszacowany. Jeżeli dług wzrasta tyle samo, co inflacja to: ΔB/B = Π ΔB= ΠB (dług nie z...

Definicja makroekonomii - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Makroekonomia zajmuje się opisem i analizą zjawisk życia gospodarczego oraz funkcjonowaniem gospodarki jako całości (analizuje sposób jej działania z uwzględnieniem relacji rynku państwa); odpowiada na pytania: - co określa ogólny poziom cen oraz stopę inflacji - co określa poziom produkcji krajow...

Indeksy cenowe - wstęp

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Indeksy cenowe pokazują jak średnio zmieniają się ceny w danym okresie. a) Deflator PKB- pokazuje jak zmieniły się ceny wchodzące do PKB, urealnia PKB; Deflator PKB = (PKB nominalne : PKB realne) * 100% b) Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI)- wskaź...

Konsumpcja według Keynesa - omówienie zagadnienia.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Konsumpcja wg Keynesa Keynes głosił trzy postulaty na temat konsumpcji: a) Krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) jest stała, nie zależy od dochodu, a jej wartość należy do przedziału . KSK określa jaka część dodatkowego ...