Kontrola podatkowa

note /search

Księgi podatkowe jako dowód - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Wykład 10 05.05.2011 Księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zwartych w nich zapisów. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Za niewadliwe uważa się księgi podatkowe prowadzone zg...

Obszary ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Wyróżnia się 6 obszarów ryzyka, w których zidentyfikowano wysoki poziom występujących nieprawidłowości: Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych Wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów - definicje zawarte w przepisach ustawy o podatku od

Ordynacja podatkowa i ustawa o kontroli podatkowej - terminy (wykład)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

wykład 2 25.02.2011 r ORDYNACJA PODATKOWA → terminy a) czynności sprawdzające b) kontrola podatkowa c) postępowanie podatkowe USTAWA O KONTROLI PODATKOWEJ → terminy a) kontrola skarbowa b) kontrola podatkowa c) postępowanie kontrolne Ustalenie stanu faktycznego - stanu wykonania Ustalenie s...

Podstawowe zakresy zarządzania kontrolą skarbową - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Wykład 1 18.02.2010 r. Literatura: D. Zalewski, A. Melezini - „Kontrola podatkowa przedsiębiorstw” 2010 A. Matysiak - „Kontrola podatkowa i skarbowa w przedsiębiorstwie” D. Malinowski, E. Szot - „Postępowanie przed organami skarbowym...

Postępowanie dowodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1386

Wykład 9 15.04.2011 Czynności sprawdzające mogą być przeprowadzona tylko przez naczelnika Urzędu Skarbowego (lub pracownik, który został do tego upoważniony). „Dobry malarz to taki, który umarł” - Złote Myśli dr Krzysztofa Gałuszki DOWODY Odwołanie w

Prawa i obowiazki kontrolowanego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Prawa kontrolowanego 3) Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą nieobecne i nie na...

Prawa i obowiazki kontrolujacego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Prawa kontrolującego 2) Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a w szczególności, gdy istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skar...

Proces przesłuchiwania świadków - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Wykład 10 06.05.2011 Organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Stosuje się przepisy dotyczące świadka. Organ podatkowy może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane, na wezwanie organu podat...

Zasady postępowania w związku z kontrolą podatkową - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Wykład 3 04.03.2011 ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PODATKOWĄ Art. 120 - 129 Ordynacji Podatkowej Dział 4 rozdział 1 → zasady ogólne Obowiązują w postępowaniu podatkowym, odwołanie następuje do tych przepisów czynności sprawd...

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrola podatkowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Wykład 8 08.04.2011 Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazują zawiadomić przedsiębiorstwo o przeprowadzeniu kontroli na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Kontrola ma się rozpocząć między ...