Proces przesłuchiwania świadków - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces przesłuchiwania świadków - wykład - strona 1 Proces przesłuchiwania świadków - wykład - strona 2 Proces przesłuchiwania świadków - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10 06.05.2011
Organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Stosuje się przepisy dotyczące świadka.
Organ podatkowy może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane, na wezwanie organu podatkowego, do okazania tego przedmiotu. W przypadku gdy w sprawie wymagana jest wiedza specjalna, organ podatkowy może powoływać na biegłego osobę dysponującą taką wiedzą, w celu wydania opinii. Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzania dowodu z opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania biegłym oraz składać wyjaśnienia.
Jeżeli wycena biegłego jest wyższa niż 33% wartości zadeklarowanej przez podatnika, to podatnik pokrywa koszty powołania biegłego. Podatnik może zakwestionować wycenę biegłego powołanego przez organ podatkowy, tylko za pomocą wyceny innego biegłego. Urząd Skarbowy musi ocenić dlaczego obie wyceny się różnią. Okoliczności wyłączające możliwość występowania w charakterze świadka:
 Świadkami nie mogą być:
  1)   osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;
  2)   osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały, w trybie określonym obowiązującymi przepisami, zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy;
  3)   duchowni prawnie uznanych wyznań - co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.
Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem:
małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony powinowatych pierwszego stopnia
osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych wyżej na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.
Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:


(…)

… wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.
Przepisy stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie…
… albo upoważnienia.
Odpis żądania naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego przekazuje odpowiednio dyrektorowi nadrzędnej izby skarbowej lub dyrektorowi nadrzędnej izby celnej. Instytucje finansowe odmawiają udzielenia informacji, jeżeli żądanie naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego nie spełnia wymogów formalnych określonych w 1), 2), 3)
Organ podatkowy sporządza zwięzły protokół…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz