Prawa i obowiazki kontrolujacego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i obowiazki kontrolujacego - strona 1

Fragment notatki:

Prawa kontrolującego
2) Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a w szczególności, gdy istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie do kontroli należy doręczyć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli (art.284a §1, 1a i 2).
5) Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kontrolujący, zwracając się o złożenie oświadczenia, uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art.285a §3).
6) Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:
a) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego,
b) wstępu do lokali mieszkalnych jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe,
c) żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin,
d) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,
e) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,
f) zabezpieczania zebranych dowodów,
g) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
h) żądania przeprowadzenia spisu z natury,
i) przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób, j) zasięgania opinii biegłych (art.286 §1).
7) Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem próbek towarów, akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli:
a) w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne lub
b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów (art.286 §2). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz