Ordynacja podatkowa - przepisy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ordynacja podatkowa - przepisy - strona 1 Ordynacja podatkowa - przepisy - strona 2 Ordynacja podatkowa - przepisy - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu    s. 1/151  2009-02-16   Ilekroć w ustawie używa się terminu „rachunek bankowy”, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym  mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez to rozumieć także ra- chunek tego przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.  1808).          USTAWA  z dnia 29 sierpnia 1997 r.    Ordynacja podatkowa      Dział I  Przepisy ogólne    Art. 1.  Ustawa normuje:  1) zobowiązania podatkowe;  2) informacje podatkowe;  3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;  4) tajemnicę skarbową.    Art. 2.  § 1. Przepisy ustawy stosuje się do:  1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz bu- dżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub okre- ślania uprawnione są organy podatkowe;  2) (uchylony);   3)  opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i  opłatach lokalnych;  4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, nale- żących do właściwości organów podatkowych.  § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się  również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których  ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 orga- ny.  § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatko- wych.  § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze  stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się  przepisy o cenach.    Opracowano na pod- stawie: t.j. Dz.U. z  2005 r. Nr 8, poz. 60,  Nr 85, poz. 727, Nr  86, poz. 732, Nr 143,  poz. 1199, z 2006 r.  Nr 66, poz. 470, Nr  104, poz. 708, Nr 143,  poz. 1031, Nr 217,  poz. 1590, Nr 225,  poz. 1635, z 2007 r.  Nr 112, poz. 769, Nr  120, poz. 818, Nr 192,  poz. 1378, Nr 225,  poz. 1671, z 2008 r.  Nr 118, poz. 745, Nr  141, poz. 888, Nr 180,  poz. 1109, Nr 209,  poz. 1316, 1318 i  1320, z 2009 r. Nr 18,  poz. 97.   ©Kancelaria Sejmu    s. 2/151  2009-02-16   Art. 3.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:  1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków,  opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot,  przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę  opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki orga- nów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następ- ców prawnych oraz osób trzecich;   2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw po- datkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz