Zasady postępowania w związku z kontrolą podatkową - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania w związku z kontrolą podatkową - wykład - strona 1 Zasady postępowania w związku z kontrolą podatkową - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 3 04.03.2011
ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PODATKOWĄ
Art. 120 - 129 Ordynacji Podatkowej Dział 4 rozdział 1 → zasady ogólne
Obowiązują w postępowaniu podatkowym, odwołanie następuje do tych przepisów czynności sprawdzających i do kontroli podatkowej.
Kontrola skarbowa → czynności dotyczące kontroli podatkowej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i czynności sprawdzających.
Zasada legalizmu (art. 120)
Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, wystarczyłby zapis w Konstytucji. Jeżeli w toku postępowania organ podatkowy przekroczy umocowanie to zdobyte dowody nie mogą być wykorzystane w postępowaniu. Przeszukanie musi być zatwierdzone przez prokuratora. Konieczne ustalenie stanu prawnego dla celu zasady legalizmu.
Zasada zaufania (art. 121 p.1)
Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie w stosunku do organu podatkowego. Organ podatkowy jest zobowiązany do wszechstronnego rozpatrzenia sprawy.
Zasada informowania i wyjaśnień (art. 121 p.2)
Organ podatkowy w postępowaniu podatkowym obowiązany jest udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień pozostających w związku z przedmiotem postępowania.
Dokumenty powinny informować o skutkach prawnych dla podatnika. Istnieją 2 typy podatników: - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą → domniemanie kompetencji
- pozostali → szerzej informowani o skutkach z punktu widzenia prawa.
Samozatrudnienie →domniemanie kompetencji →jest firma i organ podatkowy wie, że nie trzeba go informować w sprawach podatkowych.
Ograniczenie dla pozostałych podatników - informowanie i wyjaśnianie nie oznacza doradztwa podatkowego, nie można pouczać, tłumaczyć. Proces informowania nie może doprowadzić do nadmiernego wydłużania czasu prowadzenia kontroli, a w szczególności nie może doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Zasada prawdy obiektywnej (art. 122) - W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym
Zasada czynnego działania strony na każde stadium postępowania (art. 123 p.1)
Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Kolejne działania podejmowane przez kontrolujących muszą być poprzedzone powiadomieniem osoby. Osoba ta ma prawo być na każdym posiedzeniu, może brać udział w przesłuchaniu świadków, przeszukaniu itd.
Kontrolowany nie jest zobligowany do brania udziału ( na piśmie ). Księgi podatkowe nie muszą być w siedzibie firmy. Kontrola ma się odbyć w miejscu przechowywania ksiąg. ((Powiązanie tej zasady z zasadą informowania))


(…)

… nie może przekraczać liczby dni określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. …
… załatwiane są w formie pisemnej, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wypowiedzi, wnioski - forma pisemna. Albo jako załącznik do protokołu, albo od razu do protokołu. (Musi być prowadzony protokół z kontroli)
Zasada dwuinstancyjności postępowania (art. 127)
Dajemy protokół podatnikowi do zapoznania, wnosi uwagi, następnie ostateczny tekst protokołu. Podatnik ma prawo się odwołać.
Zasada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz