Zasady ogólne postępowania podatkowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ogólne postępowania podatkowego - strona 1 Zasady ogólne postępowania podatkowego - strona 2 Zasady ogólne postępowania podatkowego - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PODATKOWE ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Zasady ogólne to przepisy prawne określające dyrektywy wspólne dla całości postępowania. Adresat zasad ogólnych - organ podatkowy. Zasady ogólne należą do prawa procesowego.
Źródła zasad ogólnych
Konstytucja
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny
2. Ordynacja podatkowa Zasada praworządności -art. 7 konstytucji
-art. 120 Ordynacji podatkowej - Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
-wymóg legalności - zgodność każdego działania z konkretną normą prawną, będącą dla niego podstawą prawną. Każdy akt władczej ingerencji organu administracji państwowej w sferę prawną obywatela musi być oparty na konkretnym przepisie prawa.
-Pojęcie prawa - ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze - źródła prawa - art. 87 i 88 Konstytucji
Obowiązek stosowania przez organy podatkowe przepisów prawa wspólnotowego
wyrok WSA Białystok z 2007-05-23 I SA/Bk 193/07 Legalis Organy podatkowe, zobowiązane do działania na podstawie przepisów prawa (art. 7 Konstytucji RP, art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa) mają obowiązek stosowania nie tylko przepisów prawa krajowego, ale również przepisów prawa wspólnotowego. W przypadku kolizji przepisów prawa wspólnotowego z przepisami krajowymi, zgodnie z zasadami bezpośredniego skutku i pierwszeństwa organy te powinny odmówić zastosowania przepisów krajowych na rzecz mających bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa wspólnotowego. Pojęcie podstawy prawnej - określenie kompetencji organu
- norma materialno prawna tj. płaszczyzna oceny sytuacji faktycznej
- norma prawna określająca formę działania i procedurę działania
d. wykładnia prawa - wykładnia językowa- wykładnia nie zawsze na korzyść,
- wiążące interpretacje organu podatkowego.
e. znaczenie zmian prawa - prawo nie działa wstecz -wyjątki.
B. Zasada zaufania - art. 121 § 1 - charakter deklaracyjny /
§ 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. /


(…)

… tego postępowania. /
1. zmiana tekstu pierwotnego - nie na wniosek
2. elementy zawężające zasadę udzielania informacji
a. niezbędne informacje - selekcja informacji przez organ
b. informacja o przepisach prawa podatkowego - brak informacji o całokształcie przepisów związanych ze sprawą.
c. powrót do zasady ignorantia iuris nocet,
d. brak informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ…
… do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.
H. Zasada pisemnej formy załatwiania spraw -
Art. 126. [Forma pisemna] Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
I. Zasada dwuinstancyjności - Art. 127. [Dwuinstancyjność] Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. J. Zasada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz