Etyka w turystyce

note /search

Wprowadzenie do etyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

WPROWADZENIE Można niewątpliwie postawić pytanie o sensowność i potrzebę studiowania etyki (nawet w bardzo ograniczonym wymiarze) w programie studiów geograficznych, w tym w zakresie studiów turystyki i rekreacji. Tak jak proste jest pytanie - dlaczego ten przedmiot, równie prosta może być odpowie...

Problemy wynikające z relacji kulturowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Problemy wynikające z relacji kulturowych Wśród tej sfery zjawisk konfliktowych można wymienić takie problemy kulturowe jak na przykład niszczenie lub zanik tradycyjnej kultury ludowej. Miejscowości turystyczne oferują bardziej skomercjalizowaną i fałszywą wersję swego obyczaju i folkloru, czyniąc...

Problemy wynikające z relacji przyrodniczych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

1.Problemy wynikające z relacji przyrodniczych Można chyba zaryzykować tezę, że w dobie dość specyficznej świadomości ekologicznej, bodaj jedynym problemem natury etycznej podnoszonym w w dyskusjach wokół turystyki jest zakłócenie równowagi lub degradacja środowiska naturalnego. Podkreśla się niej...

Problemy wynikające z relacji politycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Problemy wynikające z relacji politycznych Pomimo, że ta sfera problemów, pytań czy konfliktów w obszarze działań turystyki jest w mentalności wielu nie tak istotna, jak poprzednia, to rzecz jednak ma się dokładnie odwrotnie. Pytaniem kluczowym jest to - czy etyczne jest zostawianie swych pieniędz...

Etyka w turystyce - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Jasnym staje się zatem pytanie, gdzie jest granica, za którą podróż staje się nieetyczna? Odpowiedź, oprócz wektorów teoretycznych winna jednak uwzględniać i to, ze we wszystkich dyktaturach żyją tysiące zwykłych ludzi. I choć wielkie pieniądze z turystyki - zagarnia wąska grupa rządzących, to jed...

Zmiany społeczne na przestrzeni wieków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1610

Warto w tym miejscu zauważyć znaczący kierunek refleksji starożytnej: zmiany społeczne prowadzą w stronę pytań o zmienność obyczajów moralnych. Refleksja nad zmiennością doprowadziła do zainicjowania nurtu, który może uchodzić za prekursorski w stosunku do współczesnego relatywizmu. Za jego ojca u...

Kalokagatia - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2828

Grecy twierdzili, że dobro nie zawsze musi być piękne, piękno zaś nie zawsze musi być dobre. To, co korzystne, nie zawsze musi być szlachetne, a to, co szlachetne - korzystne. Dwoistość terminów prowadzi do paradoksalnego stwierdzenia, że te same rzeczy mogą być zarazem piękne i brzydkie, dobre i z...

Rozum i wola w etyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

4. Rozum i wola w etyce Sokrates wydaje się niekiedy twierdzić, że wystarczy wiedzieć, co jest dobre i słuszne, aby to czynić. Cnota zatem sprowadza się do wiedzy, wada zaś do ignorancji. Pogląd ten szeroko rozwija Platon w „Protagorasie”. Arete zatem jest tym samym, co

Etyka jak normatywna nauka o moralności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

2. ETYKA JAKO NORMATYWNA NAUKA O MORALNOŚCI Krótka nawet i pobieżna refleksja na temat genezy etyki odsłoniła kilka wciąż aktualnych zagadnień. Najpierw pokazała, że istnieje pewna różnica między rozumieniem etyki jako powszechnie (czy w miarę powszechnie) obowiązujących i przestrzeganych norm mor...

Przedmiot etyki - definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

Tak więc etyka interesuje się tym, do czego się ludzie odwołują, do podstaw przeświadczenia moralnego. Tymczasem etologia mówi o przeświadczeniu, ale nie wnika w jego istotę. W literaturze polskiej w zakresie nauk o moralności mamy do czynienia z wybitnymi dziełami z zakresu etyki opisowej. Najbar...