Analiza ekonomiczna - strona 6

Analiza sytuacji finansowej firmy BETA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

CAŁOŚCIOWA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza przedsiębiorstwa „BETA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2) Bilans przedsiębiorstwa „BETA” tab.1 Lp. Stan na...

Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

ANALIZA SYTUA CJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKI W ramach analizy sytuacji majątkowej ocenia się: 1.wielkość, strukturę i dynamikę aktywów, 2.wykorzystanie aktywów. Dla uproszczenia wstępnej analizy dane o aktywach spółki przekształciłam w analityczny bilans. BILANS ANALITYCZNY - AKTYWA Składniki aktywów ...

Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej - Wskaźniki ekono...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

  Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej  1. Istota analizy wskaźnikowej   Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczone na podstawie sprawoz...

Analiza wskaxnikowa sprawozdań finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych - Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań finansowych: bilans sprawozdań z dochodów i kosztów sprawozdań przepływów pieniężnych Wskaźnikami zainteresowani są osoby zarządu kredytodaw...

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 749

B I L A N S sporządzony na dzień 31.12.1999r. A K T Y W A 1998 rok 1999 rok A Majątek trwały 2 203 602,63 2 165 758,57 A.I Wartości niematerialne i prawne - - A.I.1 koszty założenia spółki akcyjnej A.I.2 koszty p rac rozwojowych A.I.3 wartość firmy - - A.I.4 inne wartości niematerialne i prawne A.I...

Analiza wypożyczalni kaset video - cel systemu - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Spis treści: 1. Opis obszaru problemowego - stan istniejący 3 2. Cel systemu 4 Analiza wymagań krytycznych 3.1 Schemat obszarów krytycznyc h 5 3.2 Obszary krytyczne5 3.3 Powiązania obszarów z problemami 8 3.4 Wymagania 9 4. Modelowanie pr...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna ana...

Biznesplan - jak zrobić biznesplan

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

Przedstawiony poniżej plan opisuje działania związane z założeniem i dalszą działalnością Firmy BUD-CEG, która zamierza zająć się produkcją i dystrybucją materiałów dwóch rodzajów : cegły pełnej cegły dziurawki Firma BUD-CEG powstała w listopadzie 1994 r. jako Sp. Z O.O. trzech wspólników, którz...

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw - Rachunek kosztów postulowa...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Budżetowanie jest formą planowania krótkookresowego (rok, miesiąc, kwartał). Budżet jest wyrażaniem w jednostkach ilościowych i wartościowych planem przydzielonym określonym jednostkom wewnętrznym w...

Cash flow - pojęcie i zasada działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Światowe standardy dopuszczają stosowanie metody bezpośredniej i pośredniej Cash Flow. W Polsce obligatoryjna jest metoda pośrednia. Metoda bezpośrednia : przychody i koszty koryguje się do wpływów i wydatków tak, aby otrzymać przepływy pieniężne netto. W metodzie pośredniej zysk netto korygowany ...