Analiza wskaźnikowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa - omówienie - strona 1 Analiza wskaźnikowa - omówienie - strona 2 Analiza wskaźnikowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

B I L A N S sporządzony na dzień 31.12.1999r. A K T Y W A 1998 rok 1999 rok A Majątek trwały 2 203 602,63 2 165 758,57 A.I Wartości niematerialne i prawne - - A.I.1 koszty założenia spółki akcyjnej A.I.2 koszty p rac rozwojowych A.I.3 wartość firmy - - A.I.4 inne wartości niematerialne i prawne A.I.5 zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych - - A.II. Rzeczowy majątek trwały 2 203 602,63 2 165 758,57 A.II.1 grunty własne A .II.2 budynki i budowle A.II.3 urządzenia techniczne i maszyny 13 867,44 40 369,59 A.II.4 środki transportu 2 169 628,49 2 099 877,28 A.II.5 pozostałe środki trwałe 7 140,80 12 545,80 A.II.6 inwestycje rozpoczęte 12 965,90 12 965,90 A.II.7 zaliczki na poczet inwestycji - - A.III Finansowy majątek trwały - - A.III.1 akcje i udziały w jedn. zależnych - - A.III.1 akcje i udziały w jedn. stowarzysz. - - A.III.2 pozostałe akcje i udziały - - A.III.3 udzielone pożyczki długoterminowe - A.III.4 inne składn. finansowego majątku trwałego - - A.IV Należności długoterminowe - - B Majątek obrotowy 1 448 640,07 2 4 36 202,34 B.I Zapasy 11 520,32 160 391,22 B.I.1 materiały 2 090,00 - B.I.2 półprodukty i produkty w toku B.I.3 produkty gotowe B.I.4 towary

(…)

… pieniężne 194 143,13 247 347,64 B.IV.1
środki pieniężne w kasie
93 624,83 137 023,60 B.IV.2
środki pieniężne w banku
100 518,30 110 324,04 B.IV.3
inne środki pieniężne
- C
Rozliczenia międzyokresowe
50 577,85 75 667,08 C.1
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
50 577,85 75 667,08 C.2
pozostałe rozlicz. międzyokresowe
-
-
SUMA AKTYWÓW
3 702 820,55 4 677 627,99 P A S Y W A
1998 ROK 1999 ROK A
Kapitał…
… zobowiązania krótkoterminowe
173 027,08 137 388,33 D.II
Fundusze specjalne
-
16 679,81 E
Rozl. międzyokres. i przych. p.okresów
4 053,38 -
E.1
bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów
0
0
E.2
przychody przyszłych okresów
4053,38
0
Suma pasywów
3 702 820,55 4 677 627,97 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1998 ROK
1999 ROK
A
Przychody ze sprzedaży
7 796 395,91 10 362 863,02 A.I
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów…
…%
1 149 302,61
98,57%
II.
Fundusze specjalne
0,00
0,00%
0,00
0,00%
E.
Rozliczenia międzyokresowe i 4 053,38
0,11%
34 968,64
0,77%
przychody przyszłych okresów
Analiza pionowa bilansu mówi nam o strukturze składników poszczególnych grup aktywów i pasywów . Informuje o udziale procentowym tych grup pozycji bilansu, jak się maja do siebie.
Np. Majątek obrotowy w roku 1998 stanowił 93,12 % w stosunku…
….
Finansowy majątek trwały
0,00
0,00%
0,00
0,00%
IV.
Należności długoterminowe
0,00
0,00%
0,00
0,00%
B.
Majątek obrotowy
1 448 640,07
39,12%
2 318 233,30
50,84%
I.
Zapasy
11 520,32
0,80%
160 391,22
6,92%
II.
Należności i roszczenia
1 242 976,62
85,80%
2 027 189,38
87,45%
III.
Pap. wart. przeznacz. do obrotu
0,00
0,00%
0,00
0,00%
IV.
Środki pieniężne
194 143,13
13,40%
130 652,70
5,64%
C.
Rozliczenia…
… do 100 % aktywów.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu
Jednostka Uczelniana we Wrocławiu
Bogusław Jendrośka
V semestr Tryb zaoczny
Nr albumu 21332/01
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Praca zaliczeniowa
Prowadzący :
Dr. hab. rof. Tadeusz Jankwski Historia firmy
Założone w roku 1987 przedsiębiorstwo transportowe świadczy usługi w zakresie przewozu towarów samochodami ciężarowymi na terenie…
….
Pojazdy należące do firmy spełniają ostre normy techniczne i ekologiczne Unii Europejskiej, korzystając z karnetów TIR pojazdy przemieszczają się na terenie całej Europy bez zbędnych przestojów. Europa-Trans jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Dolny Śląsk.
Każdy samochód obsługiwany jest przez załogę dwóch kierowców. Wyposażenie pojazdów w telefony komórkowe GSM zapewnia…
… okresu.
Do tego służą dwa rodzaje wskaźników:
wskaźniki udziału majątku trwałego w majątku całkowitym :
dane tab. Analizy wskaźnikowej bilansu za 1999 rok
pkt. IV.1. analiza struktury
majątek trwały rok 1998 60 %
majątek całkowity * 100 rok 1999 47 %
Niski poziom udziału środków trwałych w całkowitym majątku świadczy o elastyczności przedsiębiorstwa . Firmy wykazujące się niskim udziałem środków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz