Chemia organiczna

note /search

Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3409

AMINY    Klasyfikacja, nazewnictwo  Rz ę dowo ś c amin    Wła ś ciwo ś ci fizyko-chemiczne wybranych amin                        Aminy alifatyczne i aromatyczne    Nomenklatura systematyczna i zwyczajowa                                      Budowa i reaktywno ś c amin        Zasadowo ś c amin    ...

Chemia organiczna II- zadania z karbokationów

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1260

ZADANIA TRENINGOWE Z REAKCJI ELEKTROFILOWYCH (ALE NUKLEOFILOWYCH TEŻ) ZADANIE 1. Uzupełnij brakujące związki na schemacie: ZADANIE 2. Podaj produkty reakcji: ZADANIE 3. Proszę otrzymać poniższe alkohole wychodząc z tego samego substratu:...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista I

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2590

Chemia Organiczna. Ćwiczenia Lista1. 1. Określ typy hybrydyzacji i rzędowość at. węgla w związkach: a) e) d) c) b) f) 2. Określ polarność wiązania, zaznaczając wektor momentu dipolow...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista II

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2632

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista II 1. Napisać wzory strukturalne ( kreskowe) następujących węglowodorów: a) 3,8-dimetylobicyklo[4.3.0]nonan b) 2,5-dimetyloheksan c) 3-etylo-2,4,4-trimetyloheptan d)3-metylo-3-etylopentan e) 2-metylo-4-izopropyloheptan f) 2,4-dimetylo-4-etylooktan g) 4-...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista III

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2499

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista III 1. Podaj nazwy wg nomenklatury IUPAC następujących związków: a) c) b) d) f) e) 2. Podaj wzory i nazwy produktów reakcji 1-metylocyklopentenu z następującymi reagentami: a) HBr stęż., b) HBr wobec (RO)2, c) Br2 w CCl4, d) HCOOH/H2O2 potem hydroliz...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista IV

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista IV 1. Podaj nazwy IUPAC poniższych związków: CH3 a) Cl COOH OH CH3 b) Br c) d) CH2 CH3 NH2 CH3 COOH f) e) 2. g) Wg znanych kryteriów określ, które z poniższych związków są aromatyczne, niearomatyczne lub antyaromatyczne: c) b) a) g) j)...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista IX

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1337

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista IX 1. Narysuj wzory kwasów o następujących nazwach: a) trifenylooctowy e) α,α-dimetylobursztynowy b) β-fenylomasłowy c) 3-oksoheksanowy d) trans-1,2-cyklobutanodikarboksylowy e) 8-etoksy-1-naftoesowy 2. Mamy do rozdzielenia mieszaninę naftalenu i

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista V

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1582

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista V 1. Stosunek szybkości reakcji hydrolizy: RBr HCOOH / H2O ROH + HBr CH3 1.00, izo-C3H7 44.7, Dla różnych R wynosi: C2H5 1.71, tert-C4H9 1x108 Jaki jest mechanizm reakcji? Czy jej szybkość zależy od stężenia wody? Wyjaśnij, dlaczego wzrost stężenia ...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VI

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

Chemia Organiczna . Ćwiczenia – Lista VI 1. Anion allilowy jest stabilizowany przez delokalizację elektronów, podobnie, jak karbokation i rodnik allilowy. Przedstaw budowę tego karboanionu za pomocą struktur granicznych. 2. Jakie produkty powstaną w wyniku reakcji bromku n-propylomagnezowego...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista XIII

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista XIII 1. Jakich produktów oczekujesz w wyniku następujących reakcji: a) sulfid fenylowo-metylowy + CH3I → b) 2-propanotiol + NaOH w wodzie → c) sulfid dietylowy + H2O2 → d) aldehyd benzoesowy + etanoditiol → e) produkt d) + butylolit → f) produkt e) + chl...