Biochemia - strona 22

Kwasy nukleinowe - wykład sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

Kwasy nukleinowe- to grupy podstawowych składników chemicznych komórek zwierzęcych roślinnych i drobnoustrojów są makrocząsteczkowymi związkami zbudowanymi z wielu cząsteczek nukleotydów Nukleotydy- związki złożone utworzone przez połączenie zasady azotowej cukru 5-węglowego i kwasu fosforanowego po...

Mechanizm katalizy enzymatycznej - wykład , sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4151

Mechanizm katalizy enzymatycznej przebiega wg następującego schematu:W pierwszym etapie katalizy enzym poprzez tzw. miejsce aktywne łączy się z substratem z wytworzeniem przejściowego, nietrwałego kompleksu enzym-substrat.Centrum aktywne enzymu jest to niewielka część całej cząsteczki en...

Różnice między RNA a DNA - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

Różnice między RNA a DNA RNA * rybonukleinowy (RNA) * Informacja genetyczna jest przepisywana (transkrypcja), po czym przekazywana do cytoplazmy w formie sekwencji polirybonukleotydowej łańcuchów RNA. *Wszystkie cząsteczki RNA są formami jednoniciowymi, niektóre mogą tworzyć rejony dwuniciowe, s...

Semikonserwatywny proces replikacji DNA - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

Semikonserwatywny proces replikacji DNA Czyli replikacja półzachowawcza - nowopowstała podwójna helisa składa się z jednej nici nowodobudowanej i jednej pochodzącej z macierzystej cząsteczki Sposób replikacji cząsteczki DNA; w nowej cząst...

Utlenianie kwasów tłuszczowych - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 959

β-Utlenianie kwasów tłuszczowych (spirala kwasów tłuszczowych Proces ten odbywa się w przypadku ponad 70% kwasów tłuszczowych poza mitochondriami. W powiązaniu z koenzymem A, a więc w akty...

Koenzym A - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Gawil-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2443

Koenzym A (w skrócie CoA, czasem CoASH w celu uwidocznienia niepodstawionej grupy tiolowej) to związek organiczny powstający w organizmie z adenozynotrifosforanu, pantotenianu oraz β-merkaptoetyloaminy, służący jako

Cykl Krebsa - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2492

CYKL KWASÓW TRIKARBOKSYLOWYCH - Cykl Krebsa w cyklu tym pochodzący od pirogronianu octan zostaje utleniony do CO2 i H2O. Powstają cząsteczki NADH, cykl ten odbywa się w macierzy mitochondrialnej. Podstawowym substratem, podlegającym degradacji i utlenianiu jest rodnik acetylowy aktywnego octanu. Ac...

Koenzymy i witaminy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 2695

Koenzymy - część składowa holoenzymu Koenzymy to część składowa holoenzymu, niezbędne prawie we wszystkich reakcjach enzymatycznych z wyjątkiem reakcji katalizowanych przez hydrolazy. Koenzymy są bud...

Powstawanie kwasów uronowych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2408

Powstawanie kwasów uronowych W aldozach najłatwiej utlenia się grupa karbonylowa znajdująca się przy 3-cim atomie węgla. W wyniku jej utlenienia powstają jednokarboksylowe kwasy pochodne aldoz nazwane kwasami onowymi. Podczas utleniania kwasów onowych, utlenia się C6 i powstają kwasy arowe. W cząst...

Wykład - rola ATP i enzymów restrykcyjnych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162

Rola ATP Enzymów restrykcyjnych ATP pełni w organizmie funkcje energetyczne, związane z rozpadem wiązani bezwodnikowego. Jest uniwersalnym akumulatorem i przenośnikiem energii. Jeden z wielu w organizmie związków, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów. Wszystkie procesy energetycz...