Bioprocesy

note /search

Bioprocesy - wykład - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

1. Podaj definicję filtracji i jej wady i zalety. Filtracją nazywamy operację technologiczną polegającą na rozdzieleniu składników mieszaniny cieczy lub gazu z zawieszonymi cząstkami ciał stałych za pomocą urządzeń mających przegrodę przepuszczającą dla cieczy lub gazu, przesącz, filtratu, a nieprz...

Bioprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

1.Objaśnij różniczkowe równanie filtracji z tworzeniem osadu. u - prędkość przepływu cieczy V - objętość filtratu A - powierzchnia filtru x - masa wilgotnego osadu przypada na jednostkę objętości otrzymanego czystego filtratu α - masowy współczynnik oporu właściwego osadu RM - opór przegrody f...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

1. Przedstaw metody wyznaczania stałych K i C. Wyznaczanie stałych filtracji przy Δp=const. Różniczkujemy: Wykonanie pomiaru: Gdy n≥3 stosujemy metodę najmniejszych kwadratów. Dla n=2 korzystamy z równania: 2. Opisz filtrację z tworzeniem osadu przy stałej prędkości przepływu. Dla osadu nieści...

Test wiedzy - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

1. Przedstaw metody wyznaczania współczynnika ściśliwości s. I - II - Znaleźć s znając stałe C1, K1, C2, K2: c, k - stałe wartości (rysunek) 2. Opisz przemywanie osadu. Opór, jaki stawia cieczy myjącej osad i przegroda filtracyjna jest taki sam jak dla filtratu w ostatnim momencie filtracji: Pon...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

Pytania Za 1 punkt 1.Wymień operacje jednostkowe dynamiczne (przepływ płynów, opadanie cząsteczek ciał stałych w płynach, filtracja, mieszanie), cieplne (ruch ciepła przez przewodzenie, promieniowanie i konwekcja, przenikanie cieplne, stężenie roztworów w aparatach wyparnych), dyfuzyjne (ogólne pr...

Biprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

1. Opisz z jakich składników składa się uogólniony proces tech. Środowisko (od) Surowce (do) Proces tech. (od) Produkty Energia (do) Informacja (do) (Taki zasób wiedzy o procesie, który umożliwia właściwy dobór maszyn, urządzeń oraz świadome wpływanie na jego przebieg) 2. Wymień stosowane met...

Test z bioprocesów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Za 3 pkt 1.Opisz zasadę pomiaru i rodzaje manometrów. Przyrząd do pomiaru ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie dzieli się je na: zwykłe pn=p-p2 i różnicowe Δp=p1-p2. Typy: Hydrostatyczne(U-rurka), sprężynowe (ze sprężyną rurkową (Bourdona), z przeponą falistą lub sprężystą, mieszkowe), dz...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 770

1.Wyprowadź różniczkowe równania równowagi Eulera p=f(x,y,z) -mg = -ρ g dV = -ρg dx dy dz -zmiany punktów w kierunku x,y,z. - zmiany wzdłuż krawędzi - zespół zmian równani...

Bioprocesy - test - czas opóźnienia zbiorników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Za 5 pkt 1. Wyprowadź równanie pozwalające na obliczenie czasu opróżniania zbiorników U=su U=V/τ V=sH -SdH=sudτ, u=φ√2gH, -SdH=sφ(√2gH)dτ , , gdy S=const dla całej H: , (rysunek na odwrocie) 2. Wyprowadź równanie Hagena - Poiseuille'a. U=Suśr , dU=u*ds.=u*d(πr2)=2πr*dr*u , , , -rown H-P, -spa...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

1. Wyprowadź podstawowe równanie różniczkowe filtracji z tworzeniem osadu. Przepływ cieczy przez warstwę osadu o wysokości L traktować można jak przepływ przez warstwę wypełnienia: u- prędkość przepływu cieczy V- objętość filtratu A...