Biprocesy - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biprocesy - test - strona 1 Biprocesy - test - strona 2 Biprocesy - test - strona 3

Fragment notatki:

1. Opisz z jakich składników składa się uogólniony proces tech. Środowisko (od)
Surowce (do) Proces tech. (od) Produkty
Energia (do)
Informacja (do)
(Taki zasób wiedzy o procesie, który umożliwia właściwy dobór
maszyn, urządzeń oraz świadome
wpływanie na jego przebieg)
2. Wymień stosowane metody pracy
- skomplikowany układ rzeczywisty zastępowany jest znacznie uproszczonym układem modelowym. Zyskane wyniki doświadczalne w układzie modelowym są opracowywane teoretycznie oraz właściwe interpretowane
- interesujące nas zjawisko opracowujemy początkowo wyłącznie teoretycznie, a wynikające z niego opracowania, wnioski sprawdzane są metodą doświadczalną.
- badanie skomplikowanego zjawiska przebiegającego w aparaturze przemysłowej
3. Wymień 4 zasady uwzględniane w teorii i technice operacji jed.
1. Bilans materiałowy: w rozważanym układzie zamkniętym suma mas poszczególnych składników jest wielkością stałą 2. Bilans energetyczny: suma wszystkich rodzajów energii w rozważanym układzie zamkniętym jest stała
3. Równowaga osiągana przez układ charakteryzującym się stałością własności całego układu w dowolnym długim czasie
4. Kinetyka przebiegu danej operacji w układzie określa szybkość szybkość jaką układ zdąża do stanu równowagi. Szybkość przebiegu zależy od wartości siły napędowej oraz od wielkości występującego w toku operacji oporu.
4. Wyjaśnij istotę koncepcji przenoszenia pędu, ciepła i masy
Istota procesu przenoszenia określa siłę napędową, a fizyczną naturę procesu wyjaśnia przyczyny składające się na opór środowiska. Procesy wymiany ogólnie nazywamy procesami przenoszenia.
5. Scharakteryzuj siły masowe Są to siły wywierane na każdy element masy płynu zawartej wewnątrz objętości V przez zewnętrzne pole sił. Zaliczamy do nich: sił ciążenia, bezwładności i odśrodkowe. Miarą ich jest jednostkowa siła masowa F , czyli siła przypadająca na jednostkę masy płynu. Ma wymiar przyspieszenia gdyż : . Jednostkową siłą masową jest przyspieszenie ziemskie g.
6.Scharakteryzuj jednostkową siłę powierzchniową w kierunku normalnym.
Składowa jednostkowej siły powierzchniowej w kierunku normalnym to naprężenie normalne. Dla płynu w stanie spoczynku naprężenie normalne to ciśnienie. Dla płynów poruszających się ciśnienie to średnia arytmetyczna z naprężeń normalnych działających działających danym punkcie w przestrzenie na 3 wzajemnie prostopadłe powierzchnie p=F/A p-ciśnienie [Pa, 1 bar=105 Pa] F - parcie [N] A - powierzchnia [m

(…)

….
17.Scharakteryzuj przepływ dwufazowy
Przepływ dwóch faz: jednej fazy ciągłej i jednej fazy rozproszonej. Charakteryzują się one tym, że granica rozdziału faz formuje się izomerią w czasie ruchu. Można wydobyć 3 zasadnicze formy przepływów dwufazowych: gaz-ciecz lub para- ciecz, gaz-faza stała, ciecz-faza stała.
18.Przedstaw zasadę działania cyklonu.
(odpylacz cyklonowy) - urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu). Cyklony stosowane są do odpylania gazów w ciepłowniach, elektrociepłowniach, hutach, itp. Urządzenie to pozwala na skuteczne usunięcie pyłu o wymiarach przekraczających 60 μm. Skuteczność odpylania - cyklonu - jest tym większa im większa jest prędkość wlotowa, a także im mniejszy promień.
Gaz wraz z zawieszonymi w nim cząstkami pyłu doprowadzany jest przez przewód stycznie do cylindrycznej części cyklonu. Wewnątrz cyklonu gaz podlega ruchowi obrotowemu. Pyłki zawieszone w gazie mające masę nieporównywalnie większą niż masę cząstek gazu, podlegają działaniu siły odśrodkowej i zostają odrzucone ku ścianie cyklonu. Po dotknięciu ścianki i wielokrotnym odbiciu się o nią cząstki pyłu tracą energie kinetyczną i pod działaniem siły ciężkości opadają w dół do stożkowej części cyklonu.
19.Dlaczego ze wzoru na prędkość opadania swobodnego cząstek w płynach nie można pośrednio wyznaczyć tej prędkości gdy nie znamy wartości współczynnika oporu ośrodka.
20.Scharakteryzuj wpływ oporu ośrodka płynnego na opadające cząsteczki ciał stałych.
Zakres: Ruch laminarny (10-4<Re<0,4),współ.opru:λ=24/Re, opór ośrodka: R=λAuo2/2pF= 24/Re(πd2/4) (u02/2)pF= 3πdμFuo. Rów. Stokesa: R~μF,d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz