Test z bioprocesów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z bioprocesów - strona 1 Test z bioprocesów - strona 2

Fragment notatki:

Za 3 pkt
1.Opisz zasadę pomiaru i rodzaje manometrów.
Przyrząd do pomiaru ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie dzieli się je na: zwykłe pn=p-p2 i różnicowe Δp=p1-p2. Typy: Hydrostatyczne(U-rurka), sprężynowe (ze sprężyną rurkową (Bourdona), z przeponą falistą lub sprężystą, mieszkowe), dzwonowe, elektryczne (tensometryczne, piezoelektryczne, indukcyjne). Manometr zwykły określa różnicę ciśnień między ciśnieniem panującym w interesującym nas punkcie układu a ciśnieniem otoczenia, natomiast manometr różnicowy określa różnicę ciśnień między dwoma interesującymi nas punktami tego układu. Manometry różnicowe: Zasada działania - dwie zamknięte komory z medium są oddzielone od siebie. Jeśli obydwa z działających ciśnień mają tę samą wartość element pomiarowy nie może się poruszyć, wobec czego nie ma wskazania ciśnienia. Wartość ciśnienia różnicowego wskazywana jest jedynie wtedy, gdy jedno z ciśnień jest wyższe lub niższe. Przy wysokich ciśnieniach statycznych możliwy jest bezpośredni pomiar niskich ciśnień różnicowych. Zastosowanie elementów przeponowych skutkuje bardzo wysoką odpornością na przeciążenia.
2. Przedstaw równanie ciągłości przepływu cieczy w ruchu doskonałym
R.c.p. wyraża prawo zachowania masy. W przypadku przepływu ustalonego i zachodzącego bez strat w wypełnionym całkowicie rurociągu przez dowolny przekrój strumienia przepływa masowo ta sama ilość cieczy w jednostce czasu. W [kg/s] masowe natężenie przepływu, W1= W2=W3=…=Wn. W=Up p- gęstość [kg/m3] U - objętościowe natężenie przepływu [m3/s]. U=Su u - prędkość przepływu [m/s]. W= wS w - masowa prędkość strumienia [kg/m2s]. W=Sup. S1u1p1=S2u2p2=S3u3p3=…=Snunpn . dla p=cos: S1u1=S2u2=S3u3=…=Snun . d12u1=d22u2 3. Przedstaw twierdzenie Bernoulliego i jego interpretacje fizyczną
W jednorodnym polu grawitacyjnym w czasie ruchu ustalonego cieczy energia potencjalna cieczy jest wielkością stałą. Jeżeli na wszystkie strugi cieczy rozpoczynają się w miejscu gdzie ciecz płynie ruchem ustalonym prostoliniowym to w takim przypadku twierdzenie B. odnosi się do całego strumienia.
u2/2g - wysokość prędkości, p/ρg - wysokość ciśnienia, z - wysokość położenia
Interpretacja fizyczna równania B.-prawo zachowania energii. Zasada zachowania energii - suma zmian wszystkich postaci energii w układzie zamkniętym jest równa zero - przyrost energii kinetycznej powoduje równoczesny spadek energii potencjalnej ciśnienia i położenia. m=1[kg], m=Vρ,En. kinetyczna Ek=mu2/2 ,Ek=u2/2, en. potencjalna ciśnienia Ec=pV, Ec=p 1/ρ=p/ρ,en. potencjalna położenia Ep=mgz, Ep=gz, u2/2+Egz./Egz.+zg=const. 4. Przedstaw interpretacje geometryczną równania Bernoulliego
na odwrocie
5. Omów doświadczenie Reynoldsa

(…)

…)gdy w dwu różnych przewodach liczba Re jest jednakowa, to charakter ruchu jest taki sam f) Liczba Re jest miarą stosunku sił bezwładności do sił lepkości. Jest bezwymiarowa. Zastępcza liczba Re dla przewodów o przekroju nie kołowym Rez=udzp/η. Promień hydrauliczny rn=przekrój poprzeczny strumienia/obwód omywany. rn=πd2/4*1/πd=d/4 dz=4rn=4s\o, dla kwadratu dz=4a2/4a=a dla2.kół dz=4π(D2-d2)/4*1/π(D+d)=D-d
7.Wymień siły które działają na element płynu podczas przepływu laminarnego przewodzie o przekroju kołowym
a)Siła ciężkości(siła masowa) - ciężar płynu o objętości walca G=mg
b)siła parcia wywołująca ruch płynu( siła powierzchniowa) p1πr2 c)siła przeciwparcia, skierowana przeciw kierunkowi ruchu płynu - p2 πr2 d)siły ścierające, element płynu prostopadle do powierzchni tego elementu i wzajemnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz