Politechnika Warszawska - strona 186

Wpływ mrozu na grunty - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1477

Wpływ mrozu na grunty Wiadomości ogólne Głębokość i prędkość przemarzania zależą od temperatury powietrza i czasu trwania, a także od takich czynników, jak: osłona terenu, struktura i tekstura gruntu oraz skład granulometryczny gruntu. Jeżeli temperatura ujemna powietrza utrzymuje się długo, to g...

Wpływ oleju napędowego na właściwości fizyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wpływ oleju napędowego na właściwości fizyczne Badania wpływu obecności olejów na zmienność niektórych parametrów geotechnicz­nych gruntów wykazały, że już przy nieznacznym zanieczyszczeniu gruntów ich pierwotne właściwości ulegają zmianie. Pozostające w gruncie przez dłuższy okres resztki produktó...

Wpływ temperatury na ściśliwość gruntów spoistych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Wpływ temperatury na ściśliwość gruntów spoistych Badania ściśliwości gruntów wykonywane są przeważnie w temperaturze pokojowej, podczas gdy w naturze warunki obciążenia gruntów przebiegają w temperaturach zróżnicowanych. W zimie temperatura gr...

Wpływ temperatury na wytrzymałość gruntów spoistych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Wpływ temperatury na wytrzymałość gruntów spoistych Lambe i Whitman [40] podają, że na parametry wytrzymałości grantu (p' i c', określone na podstawie naprężenia efektywnego, wywierają wpływ min. takie zmienne czynniki, jak: temperatu...

Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów Temperatura ma też decydujący wpływ na zagęszczenie i zagęszczalność gruntów spoistych. Wraz z obniżeniem temperatury zmniejsza się zagęszczenie (gęstość objętoś­ciowa gruntów). Zagęszczenie to przy temperaturze zerowej i mniejszej maleje też wraz ze wzrost...

Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu W naszych warunkach klimatycznych wysychanie grantu w naturze, wskutek paro­wania, występuje głównie w ciepłym okresie roku (ostatnie miesiące wiosny, lato, pierwsze miesiące jesieni). Intensywność parowania zależy od wielu czynników, w większości przy...

Wstępne obciążenie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Wstępne obciążenie gruntu Wstępne obciążenie stosuje się w przypadku gruntów spoistych nieskonsolidowanych oraz gruntów niespoistych w stanie luźnym. Metoda ta polega na usypaniu na miejscu przyszłej budowy nasypu ziemnego lub ułożeniu innego materiału (rys. 12.2). Pod wpływem ciężaru nasypu nastę...

Wykonywanie zasypki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Wykonywanie zasypki Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu nich określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być ^czyszczone, a w razie potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczys...

Wykopy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Wykopy, szybiki i otwory badawcze Wykopy badawcze umożliwiają dokładne i bezpośrednie zbadanie uwarstwienia gruntu oraz łatwe pobranie próbek o naturalnej strukturze (NNS) i naturalnej wilgotności (NW). Wykopy badawcze mają zazwyczaj 2 m długości i 0,75 m szerokości (w dnie). Do głębokości powyżej ...

Wykład - dokumentacja geologiczno-inżynierska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Wymagania jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczno-inżynierska Zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z 1994 r., poz. 444, dokumentację geologicz­no-inżynierską sporządza się w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zawierać, w części tekstow...