Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu - wykład - strona 1 Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu - wykład - strona 2 Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu
W naszych warunkach klimatycznych wysychanie grantu w naturze, wskutek paro­wania, występuje głównie w ciepłym okresie roku (ostatnie miesiące wiosny, lato, pierwsze miesiące jesieni). Intensywność parowania zależy od wielu czynników, w większości przypadków wyróżnia się trzy fazy tego procesu [58]:
intensywne parowanie trwające 1-2 dni po wystąpieniu opadów,
stopniowe zmniejszanie się intensywności parowania aż do osiągnięcia pewnej granicy wilgotności gruntu, zwanej wilgotnością rozerwania kapilar (czas trwania tej fazy wynosi 20-30 dni),
bardzo mała i prawie stała intensywność parowania, powiększanie się grubości wysuszonej warstwy gruntu.
Zmiany wilgotności spowodowane parowaniem gliny przedstawiono na rys. 9.7. Z rysunku wynika, że grubość wysuszonej wierzchniej warstwy gruntu nie przekracza 15 cm. Wysychanie głębszych warstw gruntów jest mniej intensywne, ale może sięgać do głębokości ok. 60 cm.
Przypadek przedstawiony na rys. 9.7 jest typowy dla krajowych warunków, gdy; obszar gruntów spoistych stanowi ok. 60% obszaru Polski.
Należy zaznaczyć, że przedstawione wyniki badań zmian wilgotności grun­tów spoistych pod wpływem tempera­tury dotyczą przypadków, gdy grunt nie jest porośnięty roślinnością. Na przykład na skarpach obwałowań zmiany wilgot­ności zależą również od wielkości trans-piracji roślin i głębokości strefy korze­niowej.
Pewien problem stanowi wysychanie uszczelnień mineralnych składowisk od­padów, w wyniku występowania tam częs­to wysokich temperatur. W odciekach gromadzących się na geomembranie nad uszczelnieniem mineralnym obserwowa­ne są (zwłaszcza dla składowisk odpadów komunalnych) temperatury dochodzące do 70°C. Obciążenia geotermiczne od­działują na geomembranę osłaniającą uszczelnienie mineralne i zmniejszają je­go wilgotność. Następstwem wysuszenia jest skurcz (zmniejszenie objętości), a da­lej wynikające stąd pojawienie się widocz­nych rys skurczowych. Powodują one utratę zdolności uszczelniających warstw mineralnych.


(…)

… mineralnym obserwowa­ne są (zwłaszcza dla składowisk odpadów komunalnych) temperatury dochodzące do 70°C. Obciążenia geotermiczne od­działują na geomembranę osłaniającą uszczelnienie mineralne i zmniejszają je­go wilgotność. Następstwem wysuszenia jest skurcz (zmniejszenie objętości), a da­lej wynikające stąd pojawienie się widocz­nych rys skurczowych. Powodują one utratę zdolności uszczelniających warstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz