Politechnika Śląska - strona 185

Odchylenie standardowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Odchylenie standardowe (rozrzut wokół war­tości średniej) jest przy zgrzewaniu HS znacz­nie wyższe, gdyż wynik spawania w dużym stopniu uzależniony jest od personelu obsłu­gującego zgrzewarkę oraz jego doświadcze­nia. Na proces przystosowania oraz ...

Połączenia spawane - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540

TEMAT: POŁĄCZENIA SPAWANE 1.CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH Połączenie spawane-przez ogrzewanie doprowadza się do nadtapiania powierzchni styku i połączenie powstaje wskutek skrzepnięcia materiału. W tych połączeniach nie stosuje się docisku części łączonych i nie wprowadza się m...

Polimery i tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywami sztucznymi nazywamy materiały heterogeniczne, dwu- lub wieloskładnikowe, w których najważniejszym składnikiem są polimery. Polimer jest związkiem wielkocząsteczkowym, zbudowanym z dużej liczby powtarzających się i połączonych za sobą identycznych elementów p...

Polmiery i tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE Polimery są to związki wielocząsteczkowe, zawierające w swojej budowie powtarzające się elementy składowe, zwane merami. W każdej cząsteczce polimeru znajduje się duża liczba połączonych ze sobą merów. W miarę zwiększania się liczby merów w cząsteczce polimeru zwiększa ...

Poszukiwanie materiału potrzebnego do wyrobu puszki - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

POSZUKIWANIE MATERIAŁU ODPOWIEDNIEGO DO WYROBU PUSZKI Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poszukiwanie materiału, który mógłby zastąpić aluminium w produkcji puszek. Taki materiał musi więc być plastyczny, odporny na korozję, lekki, ekonomiczny, czyli tani. Wprowadzenie: Puszka, choć na to nie w...

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

INŻYNIERIA POWIERZCHNI POWŁOKI MALARSKIE I. WSTĘP Powłoki malarskie należą do grupy powłok ochronnych otrzymywanych metodami chemicznymi i elektrochemicznymi. Nakładanie powłok malarskich jest najbardziej rozpowszechnioną techniką zabezpieczenia warstw wierzchnich metalowych i niemetalowych wyro...

Proces technologiczny produkcji stalowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

PROCES TECHNOLOGICZNY PRODUKCJI PORCELANY STOŁOWEJ. Porcelana stołowa jest tworzywem: spieczonym (nasiąkliwość do 0,2 %), białym, przeświecającym, odpornym mechanicznie, o grubości czerepu poniżej 2,5 mm, wypalonym często do temperatury 1410 ...

Przemiana martenzytyczna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Przemiana martenzytyczna Przemiana martenzytyczna jest przemianą bezdyfuzyjną i zachodzi przy dużym przechłdzeniu austenitu do temperatury Ms. W wynmiku tej przemiany powstaje martenzyt czyli przesycony roztwór węgla w żelazie a. Przemiana ta po...

Technologia wytwarzania, klatka walcownicza - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA KLATKA WALCOWNICZA Klatką walcowniczą nazywa się urządzenie, w którym zachodzi walcowanie metalu. Podstawowymi częściami klatki, spełniającymi niejako rolę narzędzi, są walce wywierające bezpośrednio nacisk na walcowany metal. W ciągu historii rozwoju konstrukcji walcarek ...

Technologia zgrzewania tworzyw sztucznych promieniami podczerwonymi

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Technologia zgrzewania tworzyw sztucznych promieniami podczerwonymi - technika i obszary zastosowań - ; Wstęp ; "-;—r" ——---—--•---^--- Wymóg uzyskiwania wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej jakości wykonywanych połączeń or...