Politechnika Śląska - strona 186

Termoformowanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wprowadzenie: Formowanie próżniowe polega na nagrzaniu płyty lub folii z termoplastycznego tworzywa sztucznego do temperatury mięknienia, a następnie uformowaniu kształtu wyboru, pod działaniem podciśnienia w formie i jego utrwaleniu przez ch...

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Przez pojęcie tworzywa sztuczne rozumiemy użytkową postać wielkocząsteczkowych związków chemicznych zwanych polimerami. Polimery otrzymywane są w wyniku polireakcji małych cząsteczek organicznych (monomerów),a mianowicie: polimeryzacji (np. polichlorek winylu, polistyren, polietylen,polipropylen, po...

Typy maszyn - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Natomiast przy zgrzewaniu podczerwienią, temperatura na powierzchni czołowej wzrasta wolniej niż w przypadku kon­wencjonalnego zgrzewania doczołowego, a rozkład tempera­tury jest bardziej równomierny. Analiza czasowego przebiegu temperatur pozwala zauwa­żyć, iż w przypadku tradycyjnego zgrzewania d...

Udarność i twardość - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

I. Próba udarności. Cel ćwiczenia: Zapoznać się z warunkami prowadzenia próby udarności w temperaturze pokojowej. Próba udarności polega na złamaniu jednym uderzeniem spadającego młota wahadłowego próbki z karbem w środku i podpartej obydwoma końcami na podporach młota oraz pomiarze pracy uderzen...

Uklad żelazo-węgiel - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

Żelazo i jego własności. Żelazo nie występuje w przyrodzie w postaci rodzimej. Otrzymywanie żelaza chemicznie czystego, którego własności mogłyby być uznane za własności pierwiastka, jest trudne i kosztowne. Przez redukcję tlenków można uzyskać żelazo zawierające ok. 0,007% domieszek i zanieczyszcz...

Tworzywa termoplastyczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Wprowadzenie: Tworzywa termoplastyczne są jedyną grupą tworzyw przetwarzanych metodą wytłaczania oraz najliczniejszą i najczęściej przetwarzaną poprzez wtrysk. Powyżej pewnej granicznej temperatury tworzywa termoplastyczne przechodzą w stan up...

8 grup ceramiki stosowanej w elektrotechnice

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1071

8 grup ceramiki stosowanej w elektrotechnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Porcelana elektrotechniczna (g.100) Steatyt, forsteryt (g.200) Tytaniany (g.300) Kordieryt, celsjan (g.400) Ma...

Cermaika porowata

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2128

-1Ceramika Materiałami ceramicznymi nazywamy materiały nieorganiczne i niemetaliczne o kowalencyjnych i jonowych wiązaniach międzyatomowych. Materiały ceramiczne otrzymywane są zazwyczaj w procesie wysokotemperaturowym, podczas którego zachodzą nieodwracalne reakcje. Do materiałów ceramicznych...

Materiały ogniotrwałe

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1785

ceramiczne materiały z tlenku glinu, ceramiczne materiały korundowe, tworzywa ceramiczne otrzymywane przez spiekanie proszków złożonych gł. z tlenku glinu α-Al2O3; odznaczają się ogniotrwałością ok. 2000°C; odporne na ścieranie i działanie czynników chem., w tym stopionych: sody, szkła, żużla i in.;...

Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych - omówienie...

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

-1- Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych Ceramikę stanowią materiały o jonowych i kowalencyjnych wiązaniach międzyatomowych, wytwarzane zwykle w wysokotemperaturowych procesach związanych z przebiegiem nieodwracalnych reakcji fizykochemicznych. Ta prezentacja ma służyć jako m...