Odchylenie standardowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odchylenie standardowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Odchylenie standardowe (rozrzut wokół war­tości średniej) jest przy zgrzewaniu HS znacz­nie wyższe, gdyż wynik spawania w dużym stopniu uzależniony jest od personelu obsłu­gującego zgrzewarkę oraz jego doświadcze­nia. Na proces przystosowania oraz kształ­towanie nacisku łączenia, pozostając tylko przy tych dwóch czynnikach, wpływają bez­pośrednio obsługujący zgrzewarkę. Nato­miast przy zgrzewaniu podczerwienią efek­ty zgrzewania są w znacznej mierze nieza­leżne od obsługi, gdyż to maszyna zadaje i kontroluje wartości procesu zgrzewania.
Obszary zastosowań
W przypadku zgrzewania promieniami podczerwonymi wypływka jest znacznie mniejsza niż przy zgrzewaniu tradycyjnym. W przeprowadzonych fachowo przez do­świadczonego specjalistę operacjach zgrze­wania elementem grzejnym, wysokość wy-pływki zawsze jest o 30% do 100% więk­sza niż przy zgrzewaniu podczerwienią. Różnice kształtują się w zależności od wy­miaru rury oraz materiału. Jeżeli porównu­je się jednak operacje zgrzewania w prak­tyce, napotyka się częstokroć znacznie więk­sze różnice, gdyż na wielkość wypływki w tradycyjnym zgrzewaniu elementem grzej­nym bezpośrednio wpływa obsługa. W po­łączeniach widoczny jest więc stres oraz przemęczenie operatora. Ze względu na to,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz