Typy maszyn - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy maszyn - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Natomiast przy zgrzewaniu podczerwienią, temperatura na powierzchni czołowej wzrasta wolniej niż w przypadku kon­wencjonalnego zgrzewania doczołowego, a rozkład tempera­tury jest bardziej równomierny.
Analiza czasowego przebiegu temperatur pozwala zauwa­żyć, iż w przypadku tradycyjnego zgrzewania doczołowego powierzchnia czołowa przez cały okres stapiania posiada tem­peraturę elementu grzejnego, podczas gdy w przypadku zgrze­wania promieniami podczerwonymi powierzchnia czołowa rury uzyskuje pożądaną temperaturę dopiero w fazie końcowej. Można więc mówić tu o stapianiu łagodniejszym, a raczej o uplastycznianiu, zwłaszcza iż wiadomo jest, że nie tylko tem­peratura, lecz również czas jej utrzymania wywiera silny wpływ na ewentualny rozkład ciepła w tworzywach termoplastycz­nych (rys. 3a i rys. 3b).
Dzięki zgrzewaniu bezdotykowemu nie dochodzi do zanieczysz­czenia powierzchni czołowych rur promiennikiem grzejnym. Nie trzeba również czyścić promiennika po każdym zgrzewaniu, gdyż nie występuje przyklejanie się materiału (co szczególnie w przy­padku polifluorku winylidenu - PVDF stanowi istotny problem).
Ponadto całkowicie pomija się fazę wyrównywania, wielokrot­nie przysparzającą problemów podczas tworzenia się wypfywki.
Wytwarzanie nacisku połączenia
Drugą istotną różnicą w porównaniu z tradycyjnym zgrze­waniem doczołowym jest wytwarzanie nacisku połączenia poprzez określony odcinek między łączonymi płaszczyznami, tzn. określoną drogę łączenia, a nie poprzez sprężynę, jako integralną część urządzenia.
W przypadku sprężyny znany jest bezpośredni związek: ugięcie sprężyny x stała sprężyny = nacisk sprężyny
ugięcie sprężyny
nacisk sprężyny
Ta sama analogia zachodzi również w przypadku łączenia. Zamiast stałej sprężyny mamy tu do czynienia z lepkością sto­pionego materiału. Wynika z tego równanie: droga łączenia x wskaźnik topienia = nacisk łączenia
głębokość stopienia
droga łączenia
nacisk łączenia
Korzyści są oczywiste:
Ze względu na to, iż wytwarzanie nacisku łączenia nastę­puje przez zastosowanie ogranicznika ruchu, powtarzalność jest bardzo duża (określona droga łączenia).
Niewielka wypływka o określonej wielkości w nieznacz­nym tylko stopniu zmniejsza przekrój rury, nie utrudnia prze­pływu medium i ogranicza wielkość obszarów martwych. Z uwagi na to, że siła łączenia nie zależy od siły zwierania, moż­na zignorować siły tarcia oraz siły bezwładności masy. Nie mają one wpływu na zgrzewanie.
Natomiast podczas tradycyjnego zgrzewania doczołowego pragnienie uzyskania z jednej strony krótkich czasów przełą-czeniowych (tzn. dużych sił przyspieszania) oraz z drugiej stro­

(…)

….
Natomiast podczas tradycyjnego zgrzewania doczołowego pragnienie uzyskania z jednej strony krótkich czasów przełą-czeniowych (tzn. dużych sił przyspieszania) oraz z drugiej stro­ny dokładnego nacisku łączenia (po części bardzo małych sił zwierania) może prowadzić do konfliktu interesów i tym sa­mym do nieodtwarzalnych charakterystyk zgrzewania (różne wielkości zgrzein, rozrzut trwałości połączeń zgrzewanych itd.).
Typy maszyn
Georg Fischer ma w swojej ofercie dwie zgrzewarki na pro­mieniowanie podczerwone. Poręczna w obsłudze i o zwartej konstrukcji zgrzewarka typu IR 63 (rys. 4a) przeznaczona jest do spajania rur o średnicy od 20 do 63 mm, a zgrzewarka IR 225 (rys. 4b) - o średnicy od 63 do 225 mm. Obie maszyny nadają się do zgrzewania polifluorku winylidenu (PVDF) oraz polipropylenu (PP).
Podczas projektowania…
… czasy przełączania oraz równo­mierny i powolny wzrost nacisku łączenia w ostatniej fazie procesu łączenia.
- Precyzyjne urządzenie pomiarowe (potencjometr) gwa­rantuje dokładne nastawienie drogi łączenia (długości zakład­ki zgrzeiny).
- Posługując się zgrzewarką typu IR 63, można za pomocą zdejmowalnych sanek oraz dodatkowych kabli przedłużających wykonywać zgrzeiny na istniejącej instalacji.
Wyniki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz