Zgrzewanie tworzyw sztucznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgrzewanie tworzyw sztucznych - strona 1 Zgrzewanie tworzyw sztucznych - strona 2 Zgrzewanie tworzyw sztucznych - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp.
Wymóg uzyskiwania wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej jakości wykonywanych połączeń oraz ich powtarzalności przy budowie rurociągów ciśnieniowych w instalacjach przemysłowych jest dla ludzi techniki wyzwaniem, z którym zmie­rzyła się firma Georg Fischer. W roku 1992 firma Georg Fischer wprowadziła na rynek nową technologię zgrzewania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. Głównymi zaletami tej bezdotykowej metody są: równomierne stapianie łączonego materiału, zmniejszenie wypływek oraz uzy­skiwanie dużej wytrzymałości i powtarzalności.
Przekazywanie ciepła.
Przekazywanie ciepła w konwencjonalnych metodach zgrze­wania doczołowego lub polifuzyjnego wymaga bezpośrednie­go kontaktu elementu grzejnego z materiałem. Nośnikami energii są obydwa ciała stałe - element grzejny oraz uplastyczniona rura lub kształtka. Na powierzchni gra­nicznej występuje tylko jedna temperatura Tr. W przeciwieństwie do tego w procesie zgrzewania przy uży­ciu promieniowania podczerwonego brzegi rur są nagrzewane i uplastyczniane bezdotykowo. To promieniowanie cieplne jest nam znane dzięki obecności słońca. Nośnikami energii są tu fale elek­tromagnetyczne o długości od 800 do 40000 nm. W strefie gra­nicznej napotyka się dwie temperatury: T2 - bardzo wysoką tem­peraturę promiennika oraz Tl - temperaturę łączonego materiału.
Wysokość temperatury promiennika wywiera wpływ jedy­nie na intensywność promieniowania oraz na długość fal pro­mieniowania. Im wyższa temperatura T2 - tym wyższa inten­sywność promieniowania oraz krótsze fale.
W bilansie energetycznym emitowanego promieniowania promiennika nieużyteczne są straty promieniowania, promie­niowanie odbite oraz przepuszczone. Jedynie promieniowanie absorbowane zostaje przekształcone w ciepło.
Opatentowana przez firmę Georg Fischer konstrukcja pro­miennika zapewnia wysoki oraz stały stopień emisji ciepła podczas pracy.
W przypadku tradycyjnego zgrzewania doczołowego tem­peratura na powierzchni czołowej rury podnosi się w krótkim czasie do temperatury elementu grzejnego; spada ona jednak bardzo szybko w miarę oddalania się od tej powierzchni brze­gu rury w wyniku specyficznej przewodności cieplnej two­rzyw sztucznych.
Natomiast przy zgrzewaniu podczerwienią, temperatura na powierzchni czołowej wzrasta wolniej niż w przypadku kon­wencjonalnego zgrzewania doczołowego, a rozkład tempera­tury jest bardziej równomierny.
Analiza czasowego przebiegu temperatur pozwala zauwa­żyć, iż w przypadku tradycyjnego zgrzewania doczołowego powierzchnia czołowa przez cały okres stapiania posiada tem­peraturę elementu grzejnego, podczas gdy w przypadku zgrze­wania promieniami podczerwonymi powierzchnia czołowa rury uzyskuje pożądaną temperaturę dopiero w fazie końcowej. Można więc mówić tu o stapianiu łagodniejszym, a raczej o uplastycznianiu, zwłaszcza iż wiadomo jest, że nie tylko tem­peratura, lecz również czas jej utrzymania wywiera silny wpływ na ewentualny rozkład ciepła w tworzywach termoplastycz­nych (rys. 1a i rys. 1b).


(…)

….
Obok techniki łączenia oraz geometrii części składowych rurociągów (złączki, rury, armatura) jednym z najważniejszych czynników przy budowie np. instalacji uzdatniania wody jest materiał, jaki się stosuje.
Szczególnie dobrze dostosowany do konstrukcji rurociągów wypełnionych środkami wysokiej czystości, środkami gorą­cymi lub agresywnymi w wymienionych uprzednio gałęziach przemysłu jest PVDF.
PVDF (polifluorek…
… na odkształcenia cieplne,
- wybitna stabilność termiczna,
- duża odporność chemiczna,
- odporność na promieniowanie jonizujące,
- znakomita odporność na ścieranie,
trudnozapalność (właściwości samogaszące).
Podsumowanie
Zgrzewarki typu IR firmy Georg Fischer wykazują dużo istotnych zalet w porównaniu z tradycyjnymi zgrzewarkami doczołowymi. Należą do nich: nagrzewanie bezdotykowe, przez co zminimalizowane zostaje…
… sił zwierania) może prowadzić do konfliktu interesów i tym sa­mym do nieodtwarzalnych charakterystyk zgrzewania (różne wielkości zgrzein, rozrzut trwałości połączeń zgrzewanych itd.).
Typy maszyn
Georg Fischer ma w swojej ofercie dwie zgrzewarki na pro­mieniowanie podczerwone. Poręczna w obsłudze i o zwartej konstrukcji zgrzewarka typu IR 63 przeznaczona jest do spajania rur o średnicy od 20 do 63 mm…
… obróbkę końców rur.
- Zintegrowany system dźwigni kolanowych zapewnia wy­soki komfort obsługi przy małym wydatkowaniu siły. Kon­strukcja ta umożliwia krótkie czasy przełączania oraz równo­mierny i powolny wzrost nacisku łączenia w ostatniej fazie procesu łączenia.
- Precyzyjne urządzenie pomiarowe (potencjometr) gwa­rantuje dokładne nastawienie drogi łączenia (długości zakład­ki zgrzeiny).
- Posługując…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz