Polmiery i tworzywa sztuczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polmiery i tworzywa sztuczne - omówienie - strona 1 Polmiery i tworzywa sztuczne - omówienie - strona 2 Polmiery i tworzywa sztuczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE
Polimery są to związki wielocząsteczkowe, zawierające w swojej budowie powtarzające się elementy składowe, zwane merami. W każdej cząsteczce polimeru znajduje się duża liczba połączonych ze sobą merów. W miarę zwiększania się liczby merów w cząsteczce polimeru zwiększa się jej masa cząsteczkowa oraz zmieniają się niektóre właściwości fizyczne, takie jak temperatura mięknienia i wytrzymałość mechaniczna. Z tego powodu po syntezie określonego polimeru konieczne jest wyznaczanie jego masy cząsteczkowej lub oznaczania właściwości. Znane są trzy metody syntezy polimerów:
polimeryzacja polikondensacja modyfikacja chemiczna polimerów naturalnych i syntetycznych. Polimery otrzymuje się w reakcjach łączenia się ze sobą pojedynczych cząsteczek prostych związków, nazywanych monomerami, w długie łańcuchy. Reakcje te dzielą się na dwie podstawowe grupy: reakcje polimeryzacji i reakcje polikondensacji: Polimeryzacja jest to proces łą
--
[Author:a]
czenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są związki organiczne, zawierające w swojej cząsteczce wiązanie podwójne. Typowym przykładem jest reakcja polimeryzacji etylenu:
nCH2 = CH2 - ... - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2..... Wiązanie między dwoma merami tworzy się w reakcjach polimeryzacji najczęściej kosztem rozerwania wiązania podwójnego C = C lub C = 0. Można to przedstawić schematycznie w następujący sposób:
Powstający polimer ma budowę łańcuchową. Jeżeli jednak w cząsteczce monomeru znajduje się więcej niż jedno wiązanie podwójne, to w określonych warunkach mogą powstawać produkty usieciowane przestrzennie, które charakteryzują się tym, że są nietopliwe i nierozpuszczalne. Monomery są związkami stosunkowo trwałymi. Reakcja polimeryzacji przebiega dopiero wówczas, gdy cząsteczki monomeru zostaną zaktywowane przez wprowadzenie do układu reakcyjnego wolnych rodników, powstałych przez układ odpowiednich inicjatorów (nadtlenki organiczne) lub naświetlanie promieniami ultrafioletowymi. Możliwe jest również zainicjowanie polimeryzacji monomeru określonymi katalizatorami.
Polimeryzację monomeru można prowadzić w masie (metodą blokową), w zawiesinie wodnej (metodą suspensyjną), w emulsji lub w roztworze. W zależności od warunków prowadzenia polimeryzacji można otrzymać polimery o różnej masie cząsteczkowej i różnych właściwościach, a tym samym o różnym przeznaczeniu praktycznym. Do najważniejszych przykładów polimerów powstałych przez polimeryzację monomerów należy polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polioctan winylu i polimetakrylan metylu, polistyren.


(…)

…. Przykładem jest reakcja tworzenia peptydów z aminokwasów:
Wiązanie łączące dwa mery powstaje tu w wyniku kondensacji dwóch grup funkcyjnych mogących ze sobą reagować. W powyższym przykładzie jest to reakcja kondensacji kwasów karboksylowych z aminami prowadząca do powstania amidów. Użycie do reakcji kwasu organicznego o większej liczbie grup karboksylowych lub alkoholu o większej liczbie grup hydroksylowych…
… się często estry aromatycznych kwasów karboksylowych z alkoholami o długich łańcuchach.
TWORZYWA SZTUCZNE
Tworzywa sztuczne s± to materiały wytworzone z polimerów przez połączenie ich z określonymi dodatkami, takimi jak napełniacze, pigmenty, barwniki, zmiękczacze, stabilizatory, antystatyki i środki zmniejszające palność. W zależności od rodzaju i ilości stosowanych dodatków można otrzymać z tego samego…
… lub rękawa foliowego lub wprowadzeniu stopionego tworzywa do formy, w której zastyga na określony detal (formowanie wtryskowe).
Schemat wtryskarki tłokowej:
Tworzywa termoutwardzalne przerabia się najczęściej metodą prasowania w formach, w podwyższonej temperaturze, której wysokość zależna jest od rodzaju stosowanego tworzywa.
Specyficzną grupą tworzyw sztucznych są laminaty. Otrzymuje się je nasycając…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz