Politechnika Gdańska - strona 53

Pytania na egzamin z mechaniki i ciepła.

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Pytania na egzamin ustny z przedmiotu „Mechanika i ciepło” dla I sem. Fizyki Technicznej Wymień podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki w układzie SI. Wykaż, że jednostki siły i momentu pędu są odpowiednimi kombinacjami jednostek wybranych wielkości podstawowych. Wskaż, stosując rachunek różn...

Benchmarking - definicja - Porównanie z konkurencją

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Benchmarking Pojęcie benchmarkingu Samo pojęcie benchmarkingu pochodzi z języka angielskiego i oznacza punk orientacyjny geodety, wyznaczony na widocznym z daleka miejscu, np. na wzgórzu, używany jako punkt odniesienia, normę, wg, której pewn...

Benchmarking - Definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Benchmarking Każda firma powinna kształtować swój rozwój i rynek, budując własną niepowtarzalną indywidualność. Dlatego menadżerowie muszą sobie odpowiedzieć w jaki sposób stworzyć unikalność firmy. Na rynku konkurencja jest zawsze ostra; decydują zasoby finansowe pozwalające na skuteczną promocje,...

Kolokwium z makroekonomii - Dochód

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1897

I kolokwium z makroekonomii semestr 2011/12 Opisz definicje (20pkt) 1. … 2. Jaka jest różnica między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto? 3. Dlaczego transfery nie są wliczone do PKB? 4. Zinterpretuj wartość m...

Bezrobocie - Aktywność zawodowa

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Bezrobocie Struktura zatrudnienia Ludzi aktywnych zawodowo nazywa się zasobem pracy. Aktywni zawodowo to pracujący plus bezrobotni . Pozostała część ludności (w wieku 15 i więcej lat) jest bierna zawodowo. Są to m.in.: uczniowie emeryci i renciści osoby dobrowolnie rezygnujące z pracy w tym: g...

Egzamin z makroekonomii - stopa inflacji

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII 31.I.11r    1.(1 pkt) Aby zmniejszyd stopę inflacji, należy:  a) podwyższyd stopę bezrobocia,  b) zwiększyd deficyt budżetowy,  c) Bank Centralny musi obniżyd stopę rezerw obowiązkowych,  d)  Bank Centralny musi sprzedad bony pieniężne .    2.(1 pkt) Co wywołuje „szok podażo...

Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

MAKROEKONOMIA Inflacja - jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen któremu towarzyszy spadek siły nabywczej pieniądza . Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest deflacja Deflacja - jest to proces spadku ogólnego poziomu cen i wzrostu siły nabywczej pieniądza Miernikiem inflacji jest: deflator - ś...

Kolokwium pytania - PKB

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

MAKRO koło - grupa z piątku 9:15 teoria 1 jaka jest różnica miedzy dochodem a dochodem osobistym do dyspozycji 2 różnica PNB, a PKB ... 3 interpretacja MPS=0,2 4 interpretacja m=2 Zadania 1 oblicz PKB PNB i DN tabelka wyd panst 8000 inw bru 1500 inw net1300 renty z gruntu 60 wyd gosp na d i u 9000 ...

Pieniądz - Kreacja pieniądza

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

Pieni ądz spełnia cztery funkcje: środka wymiany (lub inaczej środka płatniczego), środka przechowywania wartości (tezauryzacji), jednostki rozrachunkowej oraz środka odroczonych płatności. Pieniądz odróżnia od innych aktywów pełniona przezeń funkcja środka wymiany. • W gospodarce barterowej (bezpi...

PKB - metoda produktowa

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2317

MAKROEKONOMIA PKB Ceny realne - ceny stałe z okresu bazowego pozbawione zmian inflacyjnych. Przykład: W gospodarce wytwarzane są dwa dobra dobro A i dobro B są to jedyne dobra finalne znamy ilość tych dóbr oraz cenę jednostkową ( za ilość ) na podstawie tych danych należy w sztukach obliczyć: re...