Pieniądz - Kreacja pieniądza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz - Kreacja pieniądza - strona 1

Fragment notatki:

Pieni ądz spełnia cztery funkcje: środka wymiany (lub inaczej środka płatniczego), środka przechowywania wartości (tezauryzacji), jednostki rozrachunkowej oraz środka odroczonych płatności. Pieniądz odróżnia od innych aktywów pełniona przezeń funkcja środka wymiany. • W gospodarce barterowej (bezpieniężnej) przeprowadzanie transakcji wymien­nych jest kosztowne, ponieważ musi występować podwójna zbieżność zapotrzebowania. Zastosowanie środka wymiany obniża koszty kojarzenia ze sobą sprzedawców i nabywców oraz umożliwia społeczeństwu przeznaczenie rzadkich zasobów na inne cele. Pieniądz symboliczny reprezentuje większą wartość jako środek wyrażany niż w innych zastosowaniach. Ze względu na to, że jego wartość jest znacz­nie wyższa od kosztów jego produkcji, pieniądz symboliczny pozwala zaoszczędzić znaczne zasoby potrzebne do ułatwienia procesu wymiany. • Pieniądz symboliczny jest akceptowany albo dlatego, że ludzie wierzą, iż można go zadzie następnie użyć do dokonania zapłaty, albo też dlatego, że państwo uznaje go za prawnie obowiązujący środek płatniczy. Państwo kontroluje podaż pieniądza symbolicznego. Banki kreuj ą pieniądz przez udzielanie kredytów oraz tworzenie wkładów, które nie mają pełnego pokrycia w stanie rezerw gotówkowych. Wkłady te powiększają :;sób pieniądza jako środka wymiany. Decyzja dotycząca wysokości rezerw ozna­cza zatem jednocześnie wybór określonego poziomu ryzyka i dochodowości. Wsp ółczesne banki komercyjne występują w roli pośredników finansowych, przy­ciągając właśnie w ten sposób wkłady. Krajowy system rozliczania czeków, które są wygodną formą regulowania należności, jest czynnikiem skłaniającym do loko­wania zasobów gotówki na rachunkach a vista. Oprocentowane rachunki termino­we zwiększają atrakcyjność lokowania i przyciągają do banków kolejne fundusze Banki prowadzą także działalność kredytową, pożyczając pieniądze w formie krót­koterminowych kredytów o wysokiej płynności i długoterminowych kredytów o niższym stopniu płynności. Inwestują one również uzyskane środki, lokując je w papierach wartościowych. Bardzo z łożone rynki finansowe krótkoterminowych płynnych kredytów umożli­wiają współczesnym bankom prowadzenie działalności nawet przy bardzo niskim poziomie rezerw gotówkowych w stosunku do sumy ich wkładów. Podaż pienią­dza obejmuje gotówkę w obiegu oraz wkłady, przy czym większą część podaży pieniądza stanowią wkłady. Baza monetarna MO jest sum ą gotówki w obiegu i rezerw gotówkowych banków Mnożnik kreacji pieniądza jest to iloraz podaży pieniądza i bazy monetarnej; jes: on bardzo wysoki. Mnożnik kreacji pieniądza jest tym większy, im: a) niższa jes: planowana stopa rezerw gotówkowych banków, b) niższy jest zamierzony stosunek gotówki w obiegu do wkładów sektora pozabankowego.

(…)

… bankowych towarzystwom budowlanym. Agregat M4 jest szeroką miarą podaży pieniądz. i obejmuje wkłady zarówno w bankach, jak i towarzystwach budowlanych. Popyt na pieniądz to popyt na jego zasoby realne. Pieniądz ceni się ze względu na jego zdolność do nabywania dóbr. Popyt na pieniądz w roli środka wymiana zależy od rezultatu porównania, wynikających z motywów transakcyjnego i prze­zorności, korzyści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz