Pieniądz i współczesny system bankowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Pieniądz i współczesny system bankowy - omówienie  - strona 1  Pieniądz i współczesny system bankowy - omówienie  - strona 2  Pieniądz i współczesny system bankowy - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Ekonomia
23. PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY.
Pieniądz - to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłata długu). Inaczej mówiąc jest to środek wymiany.
Funkcje pieniądza:
Środek wymiany - ułatwia wymianę dóbr i usług (w gospodarce bezpieniężnej (bartelowej) nie występuje środek wymiany. Wymiana ma charakter bezpośredni, co oznacza, że jedne dobra są wymieniane na inne)
Jednostka rozrachunkowa - to jednostka, w której są wyrażone ceny i prowadzi się rozliczenia
Środek przechowywania wartość (tezauryzacji) - umożliwia wykorzystanie pieniądza do zakupu w przyszłości Miernik odroczonych płatności - pozwala ustalić wartość przyszłych spłat długu
Rodzaje pieniądza:
Pieniądz symboliczny - to środek płatniczy, którego wartość, czyli siła nabywcza znacznie przewyższa koszt jego wytworzenia lub wartość jako towaru w innych niż pieniądz zastosowaniach Pieniądz bezgotówkowy - to środek wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Pieniądz mający formę zapisu na rachunku bankowym, którego podstawą może być depozyt gotówkowy klienta lub kredyt udzielony przez bank. Płatności dokonywane są za pomocą polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej itp.
W przeszłości różne towary pełniły funkcje pieniądza np. psie zęby, muszle, złoto, niewolnicy i papierosy. Był to tzw. Pieniądz towarowy. We współczesnym świecie ta postać pieniądza występuje coraz rzadziej, a powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym jest pieniądz gotówkowy (symboliczny). Przykładami pieniądza gotówkowego są banknoty i bilon, które w coraz większym stopniu uzupełnia pieniądz bezgotówkowy np. w postaci depozytów bankowych
System bankowy
Początków nowoczesnego systemu bankowego można upatrywać w operacjach przeprowadzanych przez średniowiecznych złotników, którzy zaczęli występować w roli „skarbników”, przechowując w swych skarbcach złoto należące do klientów. Od momentu, kiedy klienci zaczęli przekazywać prawo własności do swego złota w formie zapisów na papierze, a nie fizycznego transferu, pojawiła się instytucja czeku. Gdy złotnicy przekonali się, że ich klienci nie będą jednocześnie domagać się zwrotu powierzonego złota, już tylko krok dzielił ich od wprowadzenia kredytów bankowych i instytucji kredytu w rachunku bieżącym (overdraft). Złotnicy musieli oczywiście utrzymywać rezerwy złota, aby uniknąć niebezpieczeństwa paniki finansowej, ale stanowiły one tylko pewną część całkowitej sumy wkładów.


(…)

… podaż pieniądza jest równa bazie monetarnej pomnożonej przez mnożnik kreacji pieniądza. Zależność ta odzwierciedla zdolność banków do kreacji kredytu. Wysokość mnożnika kreacji pieniądza zależy od skłonności banków komercyjnych i gospodarstw domowych do posługiwania się gotówką. Im niższa jest planowana przez banki relacja gotówki do wkładów (stopa rezerw), tym wyższy jest mnożnik kreacji pieniądza…
… oraz znajdujących się w systemie bankowym Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza, wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę
M0 - Banknoty i bilon w obiegu oraz wkłady operacyjne banków trzymane w banku centralnym Panika finansowa - to samospełniająca się przepowiednia. Ludzie dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że bank nie będzie zdolny do wypłacenia gotówki posiadaczom wkładów…
… danej pozycji aktywów, tym wyższy osiągany z niej zysk. Sztuka zarządzania własnym portfelem aktywów przez dążący do maksymalizacji zysków bank polega na takim ukształtowaniu struktury aktywów, aby osiągnąć wysoką stopę zwrotu przy niskim ryzyku, a jednocześnie utrzymać wystarczającą płynność aktywów do nie zakłóconej obsługi klientów. Udzielając kredytów i umożliwiając zaciąganie pożyczek w rachunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz