Pieniądz i współczesny system bankowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz i współczesny system bankowy - wykład - strona 1 Pieniądz i współczesny system bankowy - wykład - strona 2 Pieniądz i współczesny system bankowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

. PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY. Pieniądz - to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłata długu). Inaczej mówiąc jest to środek wymiany.
Funkcje pieniądza: Środek wymiany - ułatwia wymianę dóbr i usług (w gospodarce bezpieniężnej (bartelowej) nie występuje środek wymiany. Wymiana ma charakter bezpośredni, co oznacza, że jedne dobra są wymieniane na inne)
Jednostka rozrachunkowa - to jednostka, w której są wyrażone ceny i prowadzi się rozliczenia
Środek przechowywania wartość (tezauryzacji) - umożliwia wykorzystanie pieniądza do zakupu w przyszłości Miernik odroczonych płatności - pozwala ustalić wartość przyszłych spłat długu
Rodzaje pieniądza: Pieniądz symboliczny - to środek płatniczy, którego wartość, czyli siła nabywcza znacznie przewyższa koszt jego wytworzenia lub wartość jako towaru w innych niż pieniądz zastosowaniach Pieniądz bezgotówkowy - to środek wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Pieniądz mający formę zapisu na rachunku bankowym, którego podstawą może być depozyt gotówkowy klienta lub kredyt udzielony przez bank. Płatności dokonywane są za pomocą polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej itp.
W przeszłości różne towary pełniły funkcje pieniądza np. psie zęby, muszle, złoto, niewolnicy i papierosy. Był to tzw. Pieniądz towarowy. We współczesnym świecie ta postać pieniądza występuje coraz rzadziej, a powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym jest pieniądz gotówkowy (symboliczny). Przykładami pieniądza gotówkowego są banknoty i bilon, które w coraz większym stopniu uzupełnia pieniądz bezgotówkowy np. w postaci depozytów bankowych System bankowy
Początków nowoczesnego systemu bankowego można upatrywać w operacjach przeprowadzanych przez średniowiecznych złotników, którzy zaczęli występować w roli „skarbników”, przechowując w swych skarbcach złoto należące do klientów. Od momentu, kiedy klienci zaczęli przekazywać prawo własności do swego złota w formie zapisów na papierze, a nie fizycznego transferu, pojawiła się instytucja czeku . Gdy złotnicy przekonali się, że ich klienci nie będą jednocześnie domagać się zwrotu powierzonego złota, już tylko krok dzielił ich od wprowadzenia kredytów bankowych i instytucji kredytu w rachunku bieżącym (overdraft). Złotnicy musieli oczywiście utrzymywać rezerwy złota, aby uniknąć niebezpieczeństwa paniki finansowej , ale stanowiły one tylko pewną część całkowitej sumy wkładów.
Podstawą nowoczesnego systemu bankowego jest działalność

(…)

Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza, wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę
M0 - Banknoty i bilon w obiegu oraz wkłady operacyjne banków trzymane w banku centralnym Panika finansowa - to samospełniająca się przepowiednia. Ludzie dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że bank nie będzie zdolny do wypłacenia gotówki posiadaczom wkładów. Wpadają więc w popłoch…
… monetarnej pomnożonej przez mnożnik kreacji pieniądza. Zależność ta odzwierciedla zdolność banków do kreacji kredytu. Wysokość mnożnika kreacji pieniądza zależy od skłonności banków komercyjnych i gospodarstw domowych do posługiwania się gotówką. Im niższa jest planowana przez banki relacja gotówki do wkładów (stopa rezerw), tym wyższy jest mnożnik kreacji pieniądza. Podobnie im mniej gotówki utrzymują…
… osiągany z niej zysk. Sztuka zarządzania własnym portfelem aktywów przez dążący do maksymalizacji zysków bank polega na takim ukształtowaniu struktury aktywów, aby osiągnąć wysoką stopę zwrotu przy niskim ryzyku, a jednocześnie utrzymać wystarczającą płynność aktywów do nie zakłóconej obsługi klientów. Udzielając kredytów i umożliwiając zaciąganie pożyczek w rachunku bieżącym, banki komercyjne powiększają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz