Bezrobocie - Aktywność zawodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - Aktywność zawodowa - strona 1 Bezrobocie - Aktywność zawodowa - strona 2 Bezrobocie - Aktywność zawodowa - strona 3

Fragment notatki:

Bezrobocie Struktura zatrudnienia Ludzi aktywnych zawodowo nazywa się zasobem pracy. Aktywni zawodowo to pracujący plus bezrobotni .
Pozostała część ludności (w wieku 15 i więcej lat) jest bierna zawodowo. Są to m.in.:
uczniowie
emeryci i renciści
osoby dobrowolnie rezygnujące z pracy w tym:
gospodynie domowe, matki wychowujące dzieci,
bogaci żyjący z zysku od kapitału lub dochodów współmałżonka,
leniwi,
zniechęceni do poszukiwania pracy.
Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo StB - stopa bezrobocia;
B - bezrobotni;
A - aktywni zawodowo.
Współczynnik aktywności zawodowej to udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności
WsA - współczynnik aktywności zawodowej
L - ogół ludności
Wskaźnik zatrudnienia czyli udział pracujących w liczbie ludności
WsZ - wskaźnik zatrudnienia
L - ogół ludności
Zróżnicowanie w wyznaczaniu stopy bezrobocia:
BAEL - badanie aktywności ekonomicznej ludności
Urzędy Pracy Według BAEL za bezrobotnych uznaje się osoby: nie pracowały w ciągu badanego tygodnia
przez 4 tygodnie (wliczając jako ostatni - tydzień badany) aktywnie poszukiwały pracy
były gotowe i mogły podjąć pracę
osoby, które znalazły pracę i czekają na jej rozpoczęcie
Bezrobotnym według Urzędu Pracy jest (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14.12.1994 r. - jednolity tekst Dziennik Ustaw Nr 6 z 2001 r. poz. 56) : nie zatrudniony i nie wykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczący się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym Urzędzie Pracy, ponadto warunkiem były m.in.:
ukończenie 18 lat
w przypadku kobiet nieukończenie 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat
brak prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej i nie pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego.
nieposiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha
stan zdrowia pozwalający na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie
nieprzebywanie w areszcie lub nieodbywanie kary pozbawienia wolności.


(…)

… zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie
nieprzebywanie w areszcie lub nieodbywanie kary pozbawienia wolności.
Przepływy na rynku pracy (na podstawie Czarny 2002)
Klasyfikacja bezrobocia:
bezrobocie frykcyjne jest spowodowane mobilnością pracowników, którzy szukają najlepszej dla siebie pracy
bezrobocie strukturalne występuje gdy struktura zapotrzebowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz