Bezrobocie - definicja i rodzaje bezrobocia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - definicja i rodzaje bezrobocia - strona 1 Bezrobocie - definicja i rodzaje bezrobocia - strona 2 Bezrobocie - definicja i rodzaje bezrobocia - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI Str.
Wstęp 3
Definicja bezrobocia 3
Rodzaje bezrobocia 3
Wysokość bezrobocia - statystyki 4
Bezrobocie w Polsce - ujęcie geograficzne 8
Bezrobocie a płeć 9
Bezrobocie a wiek 9
Bezrobocie a wykształcenie 10
Źródła bezrobocia 11
a) Bezrobocie długotrwałe 12
Bezrobocie problemem społecznym i moralnym 13
Metody walki z bezrobociem 13
Pozytywne skutki bezrobocia 13
Bibliografia 14
WSTĘP Niniejsza praca jest próbą ilustracji bezrobocia jako zjawiska społeczno-ekonomicznego. Celem jej jest usystematyzowanie wiedzy na ten temat i danie rzetelnych podstaw do rozważań i polemik.
2. DEFINICJA BEZROBOCIA Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - bezrobotny to osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym urzędzie pracy.
Osobie tej przysługuje status bezrobotnego jeżeli:
ukończyła 18 lat z wyjątkiem młodocianych absolwentów,
kobieta nie ukończyła 60, a mężczyzna 65 lat,
nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, lub wychowawczego,
nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym,
jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru pracy,
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowy najniższego wynagrodzenia.
Zgodnie z teorią ekonomii bezrobocie jest normalnym zjawiskiem polegającym na tym, że na rynku pracy są osoby chcące pracować, ale pozostające bez zajęcia. Zjawisko to podlega podstawowym prawom ekonomii popytowo (ludzie szukający pracy) podażowej (pracodawcy poszukujący pracy).


(…)

… natomiast wśród osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym.
Wśród bezrobotnych absolwentów najwyższy odsetek - 76% stanowią absolwenci techników i szkół policealnych oraz zasadniczych (ponad 38%). Absolwenci liceów ogólnokształcących stanowią 12% bezrobotnych absolwentów, a absolwenci szkół wyższych 10%. Istnieją szkoły zawodowe, po których bezrobocie absolwentów sięga 90%.
Ponad połowa uczniów…
… kwartale 2000 r. do 6,0% II kwartale 2001 r.
a) Bezrobocie długotrwałe
W II kwartale 2001 r. przeciętny czas poszukiwania pracy wyniósł 14,3 miesiąca (w II kwartale 2000 r. - 13,6 miesiąca) i był dłuższy dla kobiet (15,3 miesiąca) niż dla mężczyzn (13,3 miesiąca). W porównaniu z II kwartałem 2000 r. wydłużył się o 0,8 miesiąca. Najdłużej poszukiwali pracy bezrobotni z wykształceniem podstawowym (16,0…
… słabo rozwiniętych), lub bezrobocia wśród ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwań pracy z powodu beznadziejności swych usiłowań (typowe dla krajów rozwiniętych).
Bezrobocie Przejściowe (frykcyjne) - jest spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifikacji zawodowych.
Bezrobocie Strukturalne - spowodowane niedostosowaniem struktury podaży pracy do struktury popytu na pracę, brak kapitału…
… tys. liczba osób pracujących 14252 tys.
3158 tys. liczba osób bezrobotnych 3208 tys.
18,2% stopa bezrobocia 18,4%
13445 tys. liczba osób biernych zawodowo 13335 tys. Podstawą metodologii BAEL są definicje dotyczące ludności aktywnej zawodowo, pracujących i bezrobotnych, przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. i zalecane do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy i EUROSTAT. Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne zgodnie z definicjami podanymi poniżej.
Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz