Dr Piotr Rączka - strona 5

Dowody osobiste 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Właściwość organów w zakresie wydawania dowodów osobistych (rzeczowa i miejscowa) Art. 45.  1. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W rozumieniu niniejszej ustawy organem gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 2. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się wedł...

Forma prowadzenia ewidencji ludności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Forma prowadzenia ewidencji ludności Art. 44a.  1. Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie:   1)   zbiorów meldunkowych jako: a)  zb...

Konstytucyjne podstawy materialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Konst. gwarancje podst. swobód jednostki (praw i wolności człowieka) Konstytucja z 1997 roku jest jednym ze źródeł prawa materialnego adm.. Jest ona źródłem podstawowym, a więc bardziej szczegółowe przepisy musza być zgodne z Konstytucją. Możemy powiedzieć, że Konstytucja jest gwarantem swobód i wo...

Korzystanie z rzeczy publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Korzystanie z rzeczy publicznych - podstawa korzystania: z mocy prawa lub na podstawie aktu administracyjnego - rzecz publiczna jest przeznaczona do powszechnego użytku, zatem należy dbać o jej stan i o to by korzystanie z niej było powszechne. 120. Korzystanie z rzeczy publicznych z mocy prawa - ...

Majątek i rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365

113. Klasyfikacja majątku publicznego a) majątek skarbowy - wszystko co dostarcza administracji niezbędnych środków finansowych do wykonywania jej zadań. Pośrednio służy wykonywaniu zadań przez administrację. - gotówka, papiery wartościowe, przedsiębiorstwa - status tego majątku jest regulowany p...

PESEL - definicja, nadania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2366

PESEL Art. 31a.  1. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany w niniejszej ustawie "numerem PESEL", jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzi...

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - na wniosek inwestora; Elementy wniosku *określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej...

Postępowanie w sprawie wydania paszportu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

Postępowanie w sprawie wydania paszportu Stosujemy przepisy KPA. Art. 7.  1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. 2. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe MSZ są wyda...

Prawo zrzeszania się - prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Prawo zrzeszania się w aktach prawa międzynarodowego Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - art.20 . (1) Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. (2) Nikogo nie można zmuszać do przynależności do jakiegokolwiek ugrupowania. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i P...

Przesłanki administracyjnoprawnej reglamentacji praw rzeczowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Przesłanki administracyjnoprawnej reglamentacji praw rzeczowych Prawo rzeczowe jest przedmiotem zainteresowań prawa cywilnego, niemniej z różnych przyczyn kierując się interesem publicznym administracja wkracza w tę sferę. Najczęściej w następstwie tego następuje publicznoprawne ograniczenie prawa ...