Dr Piotr Rączka - strona 6

Radca prawny - kryteria wpisu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Kryteria wpisu na listę radców prawnych Art. 24.  1. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:    1) ukończył wyższe studia prawnicze w RP i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w RP,    3)   korzysta w pełni z praw publicznych,    4)   ma pełną zdolność do czynn...

Renta planistyczna 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Renta planistyczna (Uchwalenie nowego lub zmiana dotychczasowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wiąże się najczęściej ze wzrostem wartości nieruchomości. Właściciel nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest podzielić się z gminą dochodem powstałym w związku ze w...

Stowarzyszenia - postępowanie w sprawie rejestracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Postępowanie w sprawie rejestracji stowarzyszenia Art. 12.  Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zami...

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2 podstawowe części; 1. tekstowa 2. graficzna Na treść studium składa się: 1. Część pierwsza - określa uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego skatalogowane i uporządkowane studia i analizy dotyczące określonych p...

Szczeglne regulacje prawne dotyczące stowarzyszeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Szczególne regulacje prawne dotyczące stowarzyszeń Ustawa o szkolnictwie wyższym Art. 204. 1 Studenci maja prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportow...

Uchwalenie mpzm przez radę gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Uchwalenie mpzm przez radę gminy i jego wejście w życie. 3) związany z uchwaleniem i promulgacją - wójt przedstawia projekt radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag do projektu - rada gminy na sesji rozpatruje projekt planu i przyjmuje go w drodze uchwały - w trakcie rada gminy dokonuje: ...

Władztwo planistyczne gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

Władztwo planistyczne gminy Zadania własne gminy - decydowanie o przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu. Tylko akty gminy mają moc powszechnie obowiązującą, stanowią prawo dla właścicieli nieruchomości. Miejscow...

Własność wd, drg i lasw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Własność wód Klasyfikacja wód: 1) Głębinowe: -powierzchniowe, - głębsze 2) Powierzchniowe: a) Morskie, - morze terytorialne, - morskie wody wewnętrzne, b) Śródląd...

Wolność przemieszczania się i paszporty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Wolność przemieszczania się w prawie międzynarodowym Powszechna Dekl. Praw Człowieka, art.13. - Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa. Każdy człowiek ma prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze swym własnym, i do po...

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Zakres przedmiotowy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty Art. 2.  1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szc...