Korzystanie z rzeczy publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzystanie z rzeczy publicznych - strona 1

Fragment notatki:

Korzystanie z rzeczy publicznych - podstawa korzystania: z mocy prawa lub na podstawie aktu administracyjnego - rzecz publiczna jest przeznaczona do powszechnego użytku, zatem należy dbać o jej stan i o to by korzystanie z niej było powszechne.
120. Korzystanie z rzeczy publicznych z mocy prawa - podlega reglamentacji (nie jest nieograniczone)
- może być odpłatne
- PRZYKŁADY (np. korzystanie z dróg, lasów)
121. Korzystanie z rzeczy publicznych na podstawie aktu administracyjnego a) podstawowym warunkiem korzystania na podstawie aktu jest wydanie aktu ; inaczej korzystanie byłoby nielegalne (odpowiedzialność karna, administracyjna, odszkodowawcza), akty wydawane są najczęściej na wniosek strony.
b) sposób korzystania z rzeczy :
- szersze, bardziej intensywne korzystanie, będzie wywierało inne skutki,
- może ograniczać inne podmioty w korzystaniu z rzeczy.
c) korzystanie na podstawie aktu administracyjnego jest ograniczone terminem: - termin z góry oznaczony,
- termin nieoznaczony - moment ustania okoliczności, dla której taki akt został wydany.
d) odpłatność - korzystanie z rzeczy publicznych na podstawie decyzji administracyjnej jest co do zasady odpłatne.
e) potrzeba ochrony interesu publicznego i samej rzeczy - dlatego nie można zgodzić się na każde korzystanie.
122. Korzystanie z wód publicznych - powszechne (art. 34) - każdy z mocy prawa; publiczne wody powierzchniowe; potrzeby osobiste/gospodarstwa rolnego (bez użycia szczególnych urządzeń), turystyka, amatorski połów ryb, sporty wodne. - zwykłe (art. 36) - właściciel gruntu; wody powierzchniowe i podziemne na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego bez użycia specjalnych urządzeń. - szczególne - korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności: 1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych; 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; 4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 5) korzystanie z wód do celów energetycznych; 6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; 7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu; 8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
- zawsze ograniczone terminem, określając jako terminy minimalne,
- również pobiera się opłaty za wydanie za każdy rok
- w razie wątpliwości w zaliczeniu do powyższych kategorii korzystanie zalicza się do korzystania szczególnego; wymaga pozwolenie wodno prawnego


(…)

… nienormatywnych; 4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających; 5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów; 6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 10) wypasania zwierząt gospodarskich; 11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.
- korzystanie z mocy prawa może być odpłatne (art. 13 - „cennik”)
- Obowiązek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego: Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. 3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.
- nakładanie kar - 10xOpłata
124. Korzystanie za lasów publicznych
Art. 26 1. Lasy…
… przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów. Art. 27. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego: 1) na potrzeby własne; 2) dla celów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz