Korzystanie z rzeczy powrzechnego użytku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzystanie z rzeczy powrzechnego użytku - strona 1 Korzystanie z rzeczy powrzechnego użytku - strona 2 Korzystanie z rzeczy powrzechnego użytku - strona 3

Fragment notatki:


ROZDZIAŁ VI KORZYSTANIE Z RZECZY POWSZECHNEGO UŻYTKU Wyodrębnia się różnego rodzaju rzeczy publiczne, do których zalicza się tzw. majątek adm, mienie, którego celem jest przywłaszczenie zysku oraz rze­czy powszechnego użytku, określane także jako rzeczy użytku publicznego.
Odnośnie korzystania z rzeczy publicznych obowiązują specjalne rygory. Rze­czy publiczne są to rzeczy przeznaczone dla każdego, tj. służące ogółowi społeczeń­stwa. Do tej kategorii zalicza się drogi publiczne, płynące wody, otwarte morze, ko­rzystanie z zakładów prawa adm. (publicznego). Nie wyklucza to jednak korzystania z tych rzeczy w szczególnych przypadkach, na podstawie zezwolenia lub koncesji rozumianej jako nadanie określonego władztwa publicznego. Do zarządza­nia tymi rzeczami nie stosuje się prawa cywilnego rzeczowego lecz regulacje pu­blicznoprawne, co jednak nie wyklucza w wyjątkowych sytuacjach zawierania umów prawa cywilnego na korzystanie z tych rzeczy. 1. Korzystanie z dróg publicznych Ma znaczenie z punktu widzenia budowy, utrzymania, zarządzania. Jest normo­wane różnymi aktami prawnymi:
-ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych
-ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych
-ustawa z 20.06.1997 r. o ruchu drogowym,
-ustawa z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym i inne.
Pojęcie drogi publicznej wg ustawy o drogach publicznych
Droga publiczna to droga, z której może korzystać każdy zgodnie z jej prze­znaczeniem. Tylko takie drogi są rzeczami powszechnego użytku. Ustawa odróżnia następujące kategorie dróg: a) drogi krajowe (stanowią własność Skarbu Państwa),
b) drogi wojewódzkie  stanowią własność samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla
c) drogi powiatowe  stanowią własność samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla
d) drogi gminne  stanowią własność samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla Inny podział: a) drogi ogólnodostępne,
b) drogi ekspresowe (przeznaczone są wyłącznie do samochodów),
c) autostrady (spełniają wymagania wyższe niż ekspresowe i są płatne. Za prze­jazdy na innych drogach mogą być również pobierane opłaty, np. za przepra­wę promem. Szczególne znaczenie autostrad płatnych wg ustawy o autostradach płatnych -pobierane są opłaty za korzystanie przez spółkę, która posiada koncesję, -koncesja jest nie tylko zezwoleniem, ale nadaje szczególny status przysługu­jący organowi adm. publicznej (ma obowiązek zapewnienia bezpie­czeństwa, współdziałania z policja itd.),
-ustawa reguluje sprawę budowy, kosztów utrzymania,
-Urząd generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym urzędem adm rządowej. Utworzony został 1.04.2002 r.


(…)

… specjalnymi są też morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz "wyłączna strefa ekonomiczna".
Zasięg strefy nadgranicznej obejmuje obszary gmin przylegających do granicy państwa, a na odcinku morskim do brzegu morskiego. Jeżeli szerokość strefy nad­granicznej jest mniejsza niż 15 km włącza się do niej również gminy bezpośrednio sąsiadujące z gminami przylegającymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.
1. Morskie wody wewnętrzne
Ustawa zalicza tu np. wody portów, część Zalewu Wiślanego i szczecińskiego. Ustawa określa też pojęcie morza terytorialnego. Jest to obszar wód morskich o sze­rokości 12 mil morskich liczonych od linii podstawowej morza. Ustawa określa wa­runki korzystania z morza terytorialnego, kotwiczenia, zakładania kabli, rurociągów, itp.
Swoistą strefą jest też pas nadbrzeżny…
… publicznych, np. polegają one na obowiązku dostarczenia samochodu z obsługą i sprzętu budowlanego. Świadczenie to może wprowadzić wojewoda na wniosek zarządu drogi, jeżeli środki techniczne zarządu są niewystarczające, a wymaga tego zagrożenie przerwania komunikacji w wyniku róż­nych zdarzeń.
Ustawa z 20.06.1997 r: Prawo o ruchu drogowym reguluje powszechne korzy­stanie z dróg publicznych oraz szczególne…
… morskiej, która przewiduje tworzenie wy­łącznych stref ekonomicznych. Obejmują one wody, dno morza i znajdujące się pod nim wnętrze ziemi położone na zewnątrz morza terytorialnego i przylegające do tego morza. Daje to Polsce prawo zarządzania i eksploatacji zasobów naturalnych dna morza, wnętrza ziemi, pokrywających je wód, itd.
3. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe
Można traktować jako szczególne strefy ekonomiczne. Ich status reguluje Ko­deks celny.
4. Strefy specjalne służące ochronie środowiska ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne
Ustawa wprowadza zasadę powszechnego korzystania ze środowiska, chyba że przepisy przewidują ograniczenie, poprzez tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, co powoduje ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu…
… się w gospodarczym wykorzystaniu.
2) inne ustawy to:
a) ustawa z 17.06.1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym wyod­rębnia obszary ochrony uzdrowiskowej, które obejmują uzdrowiska lub kilka uzdrowisk,
b) ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach zna składowiska odpadów, które można uznać jako swoiste strefy ochronne. Wyróżnia trzy typy składowisk, a to:
-dla odpadów niebezpiecznych,
-dla odpadów obojętnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz