Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji  - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - na wniosek inwestora; Elementy wniosku
*określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej i obszaru, na który będzie ona oddziaływać oraz charakterystykę inwestycji
- o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
- projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego sporządzają osoby wpisane na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów
-decyzje wydają w odniesieniu do:
* inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt w uzgodnieniu z marszałkiem województwa
* inwestycji o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt
* inwestycji na terenach zamkniętych - wojewoda
- decyzje wydaje się po uzgodnieniu, w trybie art. 106 KPA z organami - art. 53 ust. 4 - np.:
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
- nie można odmówić lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi
- postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:
1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany.
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych i linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie. Decyzja ta wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.


(…)

….:
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz