Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydanie decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydanie decyzji - strona 1

Fragment notatki:

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - charakter prawny i rodzaje Brak m.p.z.p nie może wykluczyć inwestycji na tym terenie.
W przypadku braku takiego planu sposoby zagospodarowania przestrzennego są ustalane w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Wyróżnia się dwa rodzaje takich decyzji - zależne od przedmiotu inwestycji - art. 4:
1) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - gdy lokalizacja inwestycji celu publicznego
2) decyzja o warunkach zabudowy - w przypadku innych inwestycji
Są to akty stanowiące substytut m.p.z.p. 173. Decyzja o warunkach zabudowy - przesłanki wydania - są wydawane w sytuacjach, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania a sprawa dotyczy zmiany zagospodarowania terenu
- Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (tego przepisu nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych a ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc, ani do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie) - jest to tzw. Wymóg dobrego sąsiedztwa, przyjęty z prawa niemieckiego
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (warunek ten jest spełniony gdy wykonanie uzbrojenia będzie zagwarantowane umownie)
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży. 174. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - elementy wniosku
*określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej i obszaru, na który będzie ona oddziaływać oraz charakterystykę inwestycji ( (a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz