Dr Marcjanna Nóżka

note /search

Warianty rachunków kosztów - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Rachunkowość
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

Warianty rachunków kosztów. Wariant uproszczony - ujmowanie kosztów jedynie na „4” wariant ten może być stosowany w podmiotach prowadzących dział. Jednorodną [raczej handlową lub usługową] o niewielkich rozmiarach, o nierozbudowanej strukturze organizacyjnej wariant uproszczony -ujmowanie kosztów ...

Marże i wyceny w obrocie handlowym - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

MARŻE I WYCENY W OBROCIE HANDLOWYM Ogniwo obrotu Ceny i marże Producent sprzedaż kupno Cena producenta + marża hurtowa Hurt sprzedaż = cena hurtowa + marża detaliczna kupno = cena detaliczna Detal sprzedaż Sposób wyznaczania marży Rachun...

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu. Wynik finansowy [WF] jest wyrazem w mierniku pieniężnym, efektem działalności. Różnica między przychodami, a tym co służyło ich osiągnięciu. WF może być wyrażony jako wynik brutto, lub netto [pod wzgledem obowiązkowych obciążeń] Podatek dochodowy to najważniej...

Przykład bilansowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Przykład (funkcjonowanie kont bilansowych, zestawienie obrotów i sald) W bieżącym okresie miały miejsce następujące operacje: Zakupiono materiały za gotówkę i przyjęto je do magazynu - 800 zł. Zaciągnięto

Rodzaje kont - konta wynikowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2639

RODZAJE KONT Konta bilansowe - konta aktywów i pasywów Konta niebilansowe [wynikowe] - ewidencja operacji wynikowych, a więc odzwierciedlających procesy gospodarcze [konta kosztów, przychodów, zysków i strat] Konta rozliczeniowe - charakter pomocniczy, służą rozliczenia określonej kategorii [np. ...

Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Rachunkowość finansowa Wybrane slajdy do wy 12 „Aktywa finansowe” Aktywa finansowe Aktywa pieniężne Gotówka w walucie polskiej i obcej, Środki na rachunkach bankowych, Obce czeki, weksle (do 3 msc.) Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki Prawo do otrzymania ...

Aktywa finansowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

AKTYWA FINANSOWE Aktywa finansowe - stanowią pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikają z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. W bilansie aktywa finansowe...

Aktywa trwałe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Aktywa Trwałe Rzeczowe wart. Niematerialne i prawne incest. Długotrw. - śr trwałe - prawa majatkowe -nieruchomości - śr trwałe w budowie - koszty zakończonych prac rozwojowych - wart. Niem i prawne -wartość firmy -finansowe akt.długotrw Śr. Trwałe - inne niż zaliczane do inwestycji rzeczowe akt...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219

BILANS MAJĄTKOWY Bilans - równoważenie w sumach końcowych zestawienie aktywów i pasyów [majątku] sporządzone w określonej formie na określony dzień [moment bilansowy] Dzień finansowy - dzień kończący rok obrotowy - dla sprawozdań rocznych Rok obrotowy - kalendarzowy, albo 12 kolejnych miesięcy A...

Ceny ewidencyjne - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Cena ewidencyjna - cena, w której dokonuje się wyceny dochodów magazynowanych i obrotu materiałami i twoarami w jednostce. Ceny ewidencyjne mogą być określane na poziomie: cen nabycia - gdy obejmują koszty związane z cen zakupu - gdy koszty zakupu podlegają ewidencji na osobnych kontach ceny rzec...