Dr Marcin Wielec - strona 8

Realizowanie konstytucyjnego zapisu art. 175 o sądownictwie administra...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

W jaki sposób w aktualnym stanie prawnym jest realizowany konstytucyjny zapis art. 175 o sądownictwie administracyjnym? Przed sądem administracyjnym sprawy będą rozpatrywane w dwóch instancjach. Konstytucja nakazuje stworzenie dwuinstancyjnoś...

Realizowanie w KRRiTV konstytucyjnego zapisu o ochronie interesu publi...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

W jaki sposób realizowany jest w KRRiTV konstytucyjny zapis o ochronie interesu publicznego w radiofonii i telewizji? Art. 213 Konstytucji wskazuje cel powołania KRRiTV, określając, że stoi ona na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Rada powin...

Rola Biura Orzecznictwa przy SN-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Rola Biura Orzecznictwa przy SN. Biuro Orzecznictwa dzieli się na działy. Pracami Biura kierują dyrektorzy, a działów - kierownicy. BO składa się z członków tego biura oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Członkami Biura orzecznictwa są: sędziowie SN delegowani przez Pierwszego Prezesa SN,...

Rzecznik Interesu Publicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Rzecznik Interesu Publicznego - status Rzecznik interesu Publicznego jest organem reprezentującym interes publiczny w postępowaniu lustracyjnym, działającym na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy ...

Sądownictwo polubowne jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego-o...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Sądownictwo polubowne jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego. Sądem polubownym jest sąd niepaństwowy, powołany do rozstrzygnięcia sporu, jaki między stronami wyniknął, orzeczeniem, które posiada moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. KPC wyróżnia 2 rodzaje sądów polubownych: sądy ...

Sejmowa Komisja Śledcza-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Sejmowa Komisja Śledcza. Komisję powołuje się do zbadania konkretnej sprawy. Do komisji stosuje się przepisy regulaminu Sejmu. Komisję powołuje Sejm w drodze uchwały bezwzględną większością głosów. W skład komisji może wchodzić 11 członków. Skład powinien odzwierciedlać reprezentację w sejmie klubó...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 1. Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności. Podstawowym środkiem ochrony praw i wolności jest droga sądowa, tylko w tej procedurze możliwe jest ich dochodzenie przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art. 45 Konstytucji (prawo do sądu - pkt 338), a dodatkowe podkreś...

Skutki prawne orzeczeń TK-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Skutki prawne orzeczeń TK. Wszystkie orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne (art. 190 ust. 1) Nie istnieje zatem żadna droga odwołania się od orzeczenia, a orzeczenie jest wiążące dla wszystkich adresatów. Orzeczenia dotyczące kontroli zapadają w formie wyroków i podlegają n...

Specyfika ustrojowa NIK i jej relacje z Sejmem RP-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Specyfika ustrojowa NIK i jej relacje z Sejmem RP. Pozycja ustrojowa NIK wynika z określenia jej jako naczelnego organu kontroli państwowej (art. 202 - 207 Konstytucji). Jest konstytucyjnym niesądowym organem ochrony prawnej podlegającym...

Status doradcy podatkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Status doradcy podatkowego Doradca podatkowy jest organem pomocy prawnej, do którego zadań należą: Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakres...