Rzecznik Interesu Publicznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rzecznik Interesu Publicznego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rzecznik Interesu Publicznego - status
Rzecznik interesu Publicznego jest organem reprezentującym interes publiczny w postępowaniu lustracyjnym, działającym na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. RZIP chroniąc interes i bezpieczeństwo Państwa, bada wiarygodność oświadczeń dotyczących służby lub pracy w organach bezpieczeństwa państwa, składanych przez osoby ubiegające się o urzędy lub stanowiska publiczne, a w przypadku ich niezgodności z prawdą lub faktu zatajenia przez osoby podlegające obowiązkowi składania takich oświadczeń zwraca się z wnioskiem do organu orzekającego o wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie. RZIP posiada tylko uprawnienia kontrolne, bez możliwości ingerowania w sferę prawną osoby składającej oświadczenie. Sprawy rozpatrywane w postępowaniu lustracyjnym zostały powierzone wymiarowi sprawiedliwości., a mianowicie Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie ( Wydział Lustracyjny ). RZIP oraz jego zastępcy są powoływani oraz odwoływani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję, która ustaje ona z chwilą śmierci lub odwołania w momencie: zrzeczenia się stanowiska, stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Lustracyjnego niezgodności z prawdą jego oświadczenia, długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, skazania prawomocnym wyrokiem. Na stanowisko RZIP może być powołany obywatel polski spełniający warunki wymagane do zajmowania stanowiska sędziego, wyróżniający się wiedzą prawniczą, niebędący tajnym współpracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. RZIP obowiązują zakazy: łączenia funkcji oraz wykonywania innych zajęć zawodowych poza zajmowaniem stanowiska profesora szkoły wyższej, należenia do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością piastowanego urzędu.W zakresie wykonywania zadań RZIP i jego zastępcy podlegają wyłącznie Konstytucji i ustawom. Do zadań RZIP należy:
Analiza oświadczeń wpływających do Sądu lustracyjnego
Zbieranie niezbędnych informacji do prawdziwej oceny oświadczeń
Składania wniosku do Sądu Lustracyjnego o wszczęcie postępowania lustracyjnego
Przedstawianie Prezydentowi RP, Sejmowi, senatowi, Prezesowi RM i Pierwszemu Prezesowi Sądu najwyższego corocznej informacji o swojej działalności, Upoważnia to RZIP do żądania przedstawienia mu dokumentów i wyjaśnień, zeznań świadków, dlatego też ma pełny dostęp do dokumentacji, ewidencji i pomocy informatycznej zgromadzonej przez organy państwowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz