Sejmowa Komisja Śledcza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sejmowa Komisja Śledcza-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Sejmowa Komisja Śledcza.
Komisję powołuje się do zbadania konkretnej sprawy. Do komisji stosuje się przepisy regulaminu Sejmu. Komisję powołuje Sejm w drodze uchwały bezwzględną większością głosów. W skład komisji może wchodzić 11 członków. Skład powinien odzwierciedlać reprezentację w sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności. Uchwała o powołaniu określa zakres jej działalności. Projekt uchwały może być wniesiony przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową lub co najmniej 15 posłów. Do projektu dołącza się cel i potrzebę powołania komisji.
Poseł nie może wchodzić w skład komisji jeśli: sprawa dotyczy go osobiście, brał lub bierze udział występując w jakiejkolwiek roli procesowej, w sprawie przed organem władzy publicznej, istnieje inna okolicznośc, która mogłaby wzbudzać wątpliwości co do bezstronności w danej sprawie. Pracami komisji kieruje jej prezydium. Każda osoba, wezwana przez komisję ma obowiązek stawić się przed nią i złożyć zeznanie.
Komisja występuje z wstępnym wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed TS. O wystąpieniu z takim wnioskiem komisja postanawia 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Komisja przekazuje Marszałkowi Sejmu sprawozdanie ze swojej działalności. Marszałek Sejmu zarządza drukowanie i doręczenie posłom sprawozdania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz