Realizowanie konstytucyjnego zapisu art. 175 o sądownictwie administracyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizowanie konstytucyjnego zapisu art. 175 o sądownictwie administracyjnym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

W jaki sposób w aktualnym stanie prawnym jest realizowany konstytucyjny zapis art. 175 o sądownictwie administracyjnym?
Przed sądem administracyjnym sprawy będą rozpatrywane w dwóch instancjach. Konstytucja nakazuje stworzenie dwuinstancyjności struktury tych sądów (art. 176 w zw. Z art. 184). W myśl art. 236 ust. 2 Konstytucji wprowadzenie w życie nowej struktury sądownictwa administracyjnego ma nastąpić nie później niż po upływie 5 lat od wejścia w życie Konstytucji, a więc do 17 października 2002 r. Do tego czasu NSA pozostanie poddany nadzorowi orzeczniczemu SN. Później NSA stanie się niezależny od SN, a tym samym w strukturze sądów pojawią się dwa równorzędne organy naczelne o odrębnym zakresie właściwości rzeczowej. Sądy administracyjne I instancji będą utworzone na bazie istniejących ośrodków zamiejscowych NSA, czyli: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Nastąpi również utworzenie sądu I instancji w Warszawie. Kompetencją sądów administracyjnych będzie kontrola działalności administracji publicznej pod względem oceny ich legalności, czyli zgodności z prawem. Rozstrzygnięcia będą dotyczyły spraw indywidualnych, od uchwał wydanych przez samorząd terytorialny oraz od decyzji pochodzących od terenowej administracji rządowej. Nowe sprawy dla I instancji, to: dotyczące wiz i zezwoleń na przekraczanie przez cudzoziemca granicy państwa, azylu, wydalenia z Polski oraz decyzji Urzędu Patentowego z zakresu prawa własności przemysłowej, które były dotychczas w zakresie NSA. Projekt ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że w I instancji rozpoznawane będą wszystkie spray, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla NSA. NSA ma rozpoznawać środki odwoławcze. Przewidywana jest również możliwość podjęcia mediacji i wprowadzenie postępowania uproszczonego, sąd administracyjny rozpoznawałby na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego. Od wyroków i postanowień kończących postępowanie przysługiwać będzie kasacja.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz