Dr Marcin Liberadzki

note /search

Prawo bankowe - 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1386

Świadectwa depozytowe. B.p.w. a bankowe dokumenty oszczędnościowe ! Osoby uprawnione z niedokumentowych b.p.w. otrzymują odpowiednie dokumenty niezbędne do wykazywania i wykonywania uprawnień (świadectwo depozytowe lub inny dokument wydany przez bank-emitenta; art. 90 ust. 5 PrBank). ! W treści do...

Prawo bankowe - 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

Konsorcjum kredytowe ! Umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego - mogą ją zawrzeć banki w celu wspólnego udzielenia kredytu - także banki z instytucjami kredytowymi ! Konsorcjum nie ma samodzielnego bytu prawnego. Doktryna: podob. do spółki cywilnej, forma i treść umowy są dowolne ! W umowie o utw...

Prawo bankowe - 5b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Poręczenie ! Art. 876 § 1 k.c. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności ...

Prawo bankowe - 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Dyrektywy ! Wskazują cele, jakie powinny być osiągnięte w danym obszarze, pozostawiając poszczególnym Państwom Członkowskim swobodę wyboru formy oraz środków ich realizacji ! Po spełnieniu określonych warunków niektóre ich postanowienia mogą być podstawą dochodzenia roszczeń: - dyrektywa przyznaj...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych na rynku unijnym ! a) zasady prowadzenia działalności bankowej ! jedna licencja bankowa ! zasada nadzoru kraju macierzystego ! nadzór skonsolidowany ! b) Usługi bankowe jako element usług finansowych - mogą być transgraniczne ! c) Ochrona ...

Prawo bankowe - 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288

Sankcje cywilne i karne ! Sankcja cywilna - Art. 170 PrBank ! Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia. ! Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których ...

Prawo bankowe - 7b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

Ochrona prawna wyrazów „bank” lub „kasa” ! Ad 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych ! Art. 3 ust. 1 - Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozlic...

Prawo bankowe - 7c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Zezwolenie na utworzenie banku ! Założyciele składają do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku. Do wniosku załącza się: ! 1. projekt statutu banku, ! 2. program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni, ! 3. dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji ...

Prawo bankowe - 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Nabywanie znacznych pakietów akcji banku ! Art. 25-27 PrBank dotyczy nabywania akcji w banku w formie spółki akcyjnej oraz obejmowania udziałów w bankach spółdzielczych (w określonym przypadku) ! Konieczność uzyskania zezwolenia KNF przez osobę, która zamierza bezpośrednio lub pośrednio nabyć lub...

Prawo bankowe - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

Outsourcing działalności bankowej ! PrBank art. 6a ust.1: Bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie wyłącznie: 1) w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych na podstawie